Zorg voor mensen met EMB

In ons toezicht op zorg voor mensen met een beperking hebben we speciale aandacht voor zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Mensen met EMB kunnen zich vaak niet met woorden verstaanbaar maken. Als gevolg daarvan begrijpt hun omgeving hen niet altijd. Als hun begeleiders hen niet begrijpen, leidt dat tot risico’s in de zorg.

Kernpunten voor zorg bij EMB

 1. De cliënt is een uniek persoon en ontvangt zorg op maat
  Zorginstelling en cliënt hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning die de cliënt nodig heeft. Deze afspraken zijn gebaseerd op beeldvorming over het functioneren, over de ondersteuningsbehoeften en over de cliëntgebonden risico’s. De gezondheidsrisico’s zijn in beeld en deze worden tot een minimum beperkt of gemotiveerd geaccepteerd.

 2. De cliënt heeft, waar mogelijk, zelf de regie. De cliënt wordt zo nodig ondersteund bij het uitvoeren van eigen regie
  De cliënt krijgt aantoonbaar individuele aandacht waarbij hij/zij passende keuzemogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief ervaart. Ouders/cliëntvertegenwoordigers zijn actief en betrokken bij de keuze, besluitvorming en evaluatie.

 3. Cliënten mogen rekenen op professionals die op een methodische wijze en multidisciplinair werken
  Professionals werken methodisch in een proces van observeren, interpreteren, doelen stellen, interventies toepassen en evalueren. De betrokken professionals stemmen de afspraken over benodigde zorg aantoonbaar af op de wensen en behoeften van de cliënt. De cliëntvertegenwoordiger is hierbij betrokken.

 4. Cliënten mogen rekenen op professionals met voldoende actuele kennis en vaardigheden voor de zorg aan mensen met EMB
  Professionals beschikken over actuele kennis en vaardigheden om zorg te kunnen verlenen aan cliënten met EMB.

 5. Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructie
  Professionals handelen volgens beroepsstandaarden, protocollen en richtlijnen. Afwijken hiervan is alleen mogelijk als de afwijking is besproken en op cliëntniveau is vastgelegd.

 6. Medewerkers werken cliëntgericht
  Medewerkers geven betekenis aan lichaamstaal en stemmingen. De cliënt krijgt aantoonbaar de zorg en ondersteuning die is afgestemd is op zijn/haar wensen en behoeften.

 7. De zorgorganisatie werkt met en volgens een visie op zorg aan cliënten met EMB
  De organisatie hanteert een visie op zorg aan cliënten met EMB die in de praktijk uitgevoerd wordt. De zorgorganisatie voldoet aan de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg.