Toezichtvernieuwing

Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het onderbouwen en verbeteren van de toezichtspraktijk van groot belang. Daarom heeft de IGJ een Team Kennis dat het wetenschappelijk onderzoek dat hiervoor nodig is, initieert, begeleidt en implementeert. Dit onderzoek wordt zowel intern door IGJ-onderzoekers als in samenwerking met externe kennisorganisaties uitgevoerd.  

Er zijn tot nu toe diverse onderzoeken uitgevoerd en publicaties verschenen. De IGJ vindt het belangrijk om continu te leren en de kennis die is vergaard toegankelijk te maken. Ben je geïnteresseerd in de onderzoeken en/of publicaties die tot nu toe zijn verschenen? Bekijk dan onze kenniscollectie.

Onderzoeksprogramma

Ons onderzoeksprogramma is gestoeld op het IGJ Meerjarenbeleidsplan (MJB). Door het verbeteren van de toezichtspraktijk dragen wij bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Overzicht onderzoeksprogramma IGJ
Beeld: IGJ

Verankering wetenschap en praktijk

Voor een stevige verankering tussen wetenschap en praktijk financiert de IGJ twee bijzondere leerstoelen aan de Erasmus School of Health Policy & Management, een afdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Beeld: ©IGJ

Anne Margriet Pot bekleedt de leerstoel ‘Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’.

Deze leerstoel is gericht op het beter laten aansluiten van het toezicht op de langdurige zorg bij de toenemende netwerkstructuur van de gezondheidszorg. Hierbij staan de ervaringen  van de personen die zorg ontvangen centraal.

Ons toezicht vraagt om innovatie.

Het publiek krijgt steeds meer zeggenschap in de samenleving, ook over de zorg die mensen ontvangen. De maatschappelijke positie en wetmatige basis van toezichthouders zijn niet langer vanzelfsprekend. Netwerkzorg roept de vraag op wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die zorg. Zorgaanbieders en de inspectie spelen nog onvoldoende in op de behoeften en voorkeuren van patiënten en cliënten.

Het is essentieel om te luisteren naar hun ervaringen, naast die van familieleden en zorgprofessionals. Dit alles vraagt om een meer flexibele vorm van toezicht die persoonsgerichte en geïntegreerde zorg stimuleert.

Beeld: IGJ

Ian Leistikow bekleedt de leerstoel ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’.

In de kern gaat het om de vraag hoe toezicht anders, slimmer, beter zou kunnen. Zodra de IGJ ergens aandacht aan besteedt, ontstaat er een effect.

De kunst van toezicht is om met zo weinig mogelijk middelen en zo weinig mogelijk bureaucratische last zo groot mogelijk effect te bereiken op het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Daarbij komt dat de IGJ geen betere verpleegkundige, bestuurder of richtlijnontwikkelaar is. Ons werk is er dus altijd op gericht dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat we in het goede samenspel tussen toezicht en het veld grote verbeteringen zien ontstaan, toont dat ons werk ertoe doet.