Werkplan 2024

Om de zorg houdbaar, betaalbaar en daarmee toekomstbestendig te maken zijn ingrijpende veranderingen nodig. De zorgsector, overheidspartijen en het sociaal domein maken zich hier samen hard voor door passende zorg als uitgangspunt te nemen. Aan deze beweging wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de komende jaren een betekenisvolle bijdrage leveren. Door te agenderen, stimuleren of handhavend te interveniëren. We kiezen die instrumenten waarvan we het meeste effect verwachten. We nemen stelling als we vaststellen dat het stelsel schuurt met bepaalde publieke waarden, of als sprake is van een structureel risico.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt elke vier jaar een meerjarenbeleidsplan (MJB) op. Dit MJB wordt uitgewerkt in werk- en jaarplannen. 2024 is het eerste jaar van het nieuwe MJB 2024-2027. Een jaar waarin de IGJ menselijk, samen en duurzaam als leidraad voor haar handelen gaat hanteren en extra aandacht heeft voor de schaarste. De toezichthouder kiest steeds voor een meer gedifferentieerde aanpak en richt zich in 2024 onder meer op kleine aanbieders, kwetsbare doelgroepen, nieuwe zorgaanbieders, integere bedrijfsvoering, zorg voor asielzoekers, gedwongen zorg, een veilige zorgrelatie en suïcidepreventie.