Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie

Het domein CG/GMT ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de curatieve zorg en de naleving van de wetgeving. Ook kijken wij naar de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten en de toepassing daarvan door zorgprofessionals.

Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Medische Technologie, Medisch Specialistische Zorg en Eerstelijnszorg.

Farmaceutische Producten

Geneesmiddelen worden in de gehele gezondheidszorg gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat die middelen veilig zijn en goed worden ingezet. De afdeling Farmaceutische Producten houdt daarom toezicht op de gehele keten van geneesmiddelenontwikkeling, van preklinisch en klinisch onderzoek, via productie en distributie tot aan bewaking van (goed gebruik van) geneesmiddelen. Wij zien daarbij streng toe op het voorschrijven en aan de patiënt meegeven van middelen die vallen onder de Opiumwet. Ook houden wij toezicht op de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame en het aanbieden van gunsten aan voorschrijvers door fabrikanten. Daarnaast zien wij toe op de weefselketen en bloedvoorziening.

Farmaceutische producten worden overal op de wereld geproduceerd. Daarom is de afdeling ook internationaal georiënteerd. We hebben sterke samenwerkingsverbanden met landen binnen en buiten de EU. Met hen samen strijden we ook tegen illegaliteit in de branche.

Medische Technologie

In steeds hoger tempo komen er medische hulpmiddelen op de markt. Ook vaker bedoeld voor thuisgebruik. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en kansen, maar brengt ook afhankelijkheid en gevaren met zich mee. De afdeling Medische Technologie bewaakt de kwaliteit èn een veilige toepassing van een breed scala aan medische apparatuur en hulpmiddelen. Deze medische hulpmiddelen variëren van een pacemaker en MRI-scanner tot een medische app op een smartphone. Ze worden gebruikt bij de diagnose, behandeling of ondersteuning van ziekten of gebreken. De komende jaren willen wij onze expertise in technologische ontwikkelingen nog verder vergroten.

Er zijn veel partijen betrokken bij de productie en het gebruik van deze middelen. Wij houden toezicht op al die partijen: in Nederland en buitenland gevestigde fabrikanten, ‘notified bodies’, leveranciers, zorginstellingen en laboratoria. Daarnaast onderhouden wij relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen.

Medisch Specialistische Zorg

De afdeling Medisch Specialistische Zorg houdt toezicht op ziekenhuizen en particuliere klinieken, revalidatiecentra en abortusklinieken. Ons toezicht richt zich op de grootste risico’s voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in deze instellingen. Dat doen wij om te beginnen op basis van wet- en regelgeving hiervoor en veldnormen en richtlijnen die de sector heeft opgesteld. Maar we kijken verder dan dat, zoals naar het functioneren van het bestuur en de cultuur binnen een instelling. Wij vinden het ook belangrijk dat zorginstellingen leren van incidenten, zodat zij deze risico’s steeds beter beheersen.

Eerstelijnszorg

Onze missie luidt: wij bewaken en bevorderen goede zorg voor de cliënt. Met vertrouwen in de zorgaanbieder, met effectieve methoden en met werkplezier voor de medewerker.
Wij willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij goede en veilige zorg krijgen. Onze medewerkers dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op het brede veld van de eerstelijnszorg in Nederland, zoals huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, paramedische zorg, ambulancezorg, geboortezorg en alternatieve zorg. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere euthanasie, e-health en tekorten op de arbeidsmarkt.

Onze uitdaging zit in de snelle veranderingen in de eerstelijnszorg in Nederland. Het zorgvolume en de zorgcomplexiteit in de eerstelijnszorg neemt toe, er zijn veel solistische beroepsbeoefenaren werkzaam, er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt meer in ketens en netwerken samengewerkt.

In ons toezicht staat het vertrouwen in de zorgaanbieder voorop. We stimuleren enerzijds het veld tot optimalisering van veldnormen/beroepsnormen en willen de toepassing van die beroepsnormen en kwaliteitssystemen laten vergroten. Anderzijds bewaken we met uitvoering van toezicht en daaruit voortvloeiende aanbevelingen of maatregelen ook de ‘ondergrens’ van goede zorg. De focus van ons toezicht ligt op het integraal toezicht. Dit is toezicht dat is gericht op de kwaliteit van zorg en de samenwerking rond de patiënt in netwerken en ketens. Wij werken vanuit vier teams die ieder toezicht houden in een ander deel van Nederland. Deze toezichtgebieden zijn geïnspireerd door de verdeling van veiligheidsregio’s. Alle teams bestaan uit collega’s met verschillende inhoudelijke expertises. Op die manier kan er vanuit diverse perspectieven naar de zorg worden gekeken.

Binnen de afdeling is het team de thuisbasis van de collega’s. Je werkt samen met je teamleden om het toezicht in het toezichtsgebied vorm te geven. Daarnaast zijn er binnen de afdeling projecten waar je aan deelneemt. Deze projecten zijn teamoverstijgend of afdelingsoverstijgend. Op die manier wordt er ook met collega’s uit andere teams en afdelingen veel samengewerkt. In het werk hebben wij onze vier kernwaarden hoog in het vaandel staan: duidelijkheid, eigenaarschap, positiviteit en respect.