Rapportage paracetamol & PCA

Deze rapportage is opgesteld op verzoek van de Minister voor Medische Zorg en Sport met als doel te onderzoeken of paracetamol veilig is en hoe dit wordt geborgd. Aanleiding voor mogelijke zorgen vormt een artikel in de NRC van 9 juli 2020 waarin de krant op basis van een eigen onderzoek
signaleert dat paracetamol in Nederland PCA, een potentieel kankerverwekkende stof, kan bevatten.
De rapportage is een samenwerking tussen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Samenvatting rapport

De rapportage beschrijft hoe medicijnen worden geproduceerd en hoe de veiligheid hiervan wordt beoordeeld en gecontroleerd. Bij het chemische productieproces van elke grondstof voor een medicijn kunnen in zeer kleine hoeveelheden andere chemische verbindingen, ook wel ‘onzuiverheden’ genoemd, gevormd worden. Bij de productie van paracetamol kan PCA (parachlooraniline of 4‐chlooraniline) worden gevormd als het proces start met chloorbenzeen.

Er zijn meerdere productieroutes voor paracetamol mogelijk, waaronder routes waarbij geen PCA ontstaat.

Bij deze routes kunnen echter andere onzuiverheden ontstaan. Meerdere productieroutes voor dezelfde grondstof verruimt de mogelijkheden in de productie van geneesmiddelen, wat een voordeel kan zijn voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen.
Omdat er altijd onzuiverheden kunnen ontstaan worden op alle productieprocessen veiligheidslimieten toegepast voor deze mogelijke onzuiverheden, om het gezondheidsrisico voor patiënten zo klein mogelijk te maken. Sommige onzuiverheden zijn mogelijk kankerverwekkend.

Veiligheidslimieten voor mogelijk kankerverwekkende onzuiverheden

De veiligheidslimieten voor mogelijk kankerverwekkende onzuiverheden zijn wereldwijd vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar is, wanneer niet meer dan 1 persoon extra op 100.000 mensen kanker krijgt wanneer ze levenslang dagelijks aan de hoogste dosering van een geneesmiddel worden blootgesteld.

Voor PCA in paracetamol is de limiet vastgesteld op maximaal 34 microgram per dag bij de maximale dagdosering voor paracetamol. Voor medicijnen worden de limieten bepaald door de ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use). Voor voedingsmiddelen adviseert de EFSA (European Food Safety Authority) de Europese Commissie over de te hanteren limieten.

In deze rapportage worden de verschillen tussen deze limieten onderbouwd en verklaard:
de EFSA en de ICH gebruiken verschillende rekenmethodes en ze gebruiken daarnaast andere studies bij het berekenen van de eigen limiet. In de door de NRC onderzochte partijen paracetamol bleef de gemeten hoeveelheid PCA onder de voor  geneesmiddelen geldende ICH limiet. Bovendien zijn limieten voor voedsel niet zomaar van toepassing op geneesmiddelen; een mening die gedeeld wordt door ICH én EFSA.