Melden einde of tijdelijk stop acute zorg

Bent u aanbieder van acute zorg? En gaat u deze zorg (deels) beëindigen of tijdelijk stoppen? U bent wettelijk verplicht dit voornemen zo vroeg mogelijk te melden aan de inspectie. 

Waarom moet dit worden gemeld?

Acute zorg moet in elke situatie beschikbaar en bereikbaar zijn. Voordat wordt besloten met deze zorg te stoppen moeten belangen van alle betrokkenen worden meegewogen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een stroomschema gemaakt. Hiermee kunt u zelf nagaan of alle benodigde stappen zijn gedaan om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen.

Een verdere uitwerking van het besluitvormingsproces is te vinden in de ‘Leidraad aanbod acute zorg’ van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Wie moet melden?

Deze meldplicht geldt voor verschillende aanbieders van acute zorg. U moet melden als u behoort tot een van de volgende categorieën zorgaanbieders:  

 • Traumacentra.
 • Aanbieders van medisch-specialistische zorg die acute zorg verlenen, anders dan traumacentra. Bijvoorbeeld een afdeling spoedeisende hulp, afdeling acute verloskunde of aan de acute zorg op een spoedpoli.
 • Aanbieders van huisartsenzorg in huisartsenposten.
 • Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg die acute zorg verlenen, zoals een crisisdienst.
 • Apotheken die in de avond, de nacht en op zondag farmaceutische zorg aanbieden.

Beëindigen of tijdelijk stoppen van acute zorg melden

U stuurt een e-mail naar de inspectie: meldpunt@igj.nl

Geef in uw melding in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

 • Om welke zorgaanbieder gaat het en om welke locatie(s)? Wat is het vestigingsnummer?
 • Wie is binnen uw organisatie de contactpersoon voor deze melding? Wat zijn de contactgegevens?
 • Over welke vorm van acute zorg gaat het?
 • Gaat u deze zorg beëindigen of tijdelijk stoppen?
 • Gaat het om alle acute zorg die u verleent of een deel ervan?
 • Vanaf wanneer/tot wanneer?
 • Wat is de reden dat deze zorg (tijdelijk) stopt?
 • Is het onderdeel van een grotere reorganisatie van het aanbod van zorg? Zo ja, hoe ziet deze reorganisatie eruit?
 • Bent u van plan de continuïteit van de acute zorg in de regio veilig te stellen? Zo ja, hoe doet u dit? Zo nee, waarom niet?

Wanneer melden?

U meldt zodra er een redelijke kans is dat u de acute zorg (deels) gaat beëindigen of tijdelijk gaat stoppen (opschorten). U moet bijvoorbeeld al een melding doen als u verschillende scenario’s overweegt, waaronder het stoppen van acute zorg.

In het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staat omschreven wanneer u een melding moet doen. Hierin staat ook welke stappen u moet nemen om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Zie hiervoor artikel 8a.4 lid 1 sub a en artikel 8g.

Twijfelt u of u moet melden? Neem dan voor overleg contact op met het Meldpunt IGJ via telefoonnummer 088 120 50 00.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Na uw melding krijgt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk bericht. Om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, kunnen we aanvullende gegevens bij uw contactpersoon opvragen.