Melden einde of tijdelijk stop acute zorg

Bent u aanbieder van acute zorg? En gaat u deze zorg (deels) beëindigen of tijdelijk stoppen? U bent wettelijk verplicht dit voornemen zo vroeg mogelijk te melden aan de inspectie. 

Waarom moet dit worden gemeld?

Acute zorg moet in elke situatie beschikbaar en bereikbaar zijn. Voordat wordt besloten met deze zorg te stoppen moeten belangen van alle betrokkenen worden meegewogen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een stroomschema gemaakt. Hiermee kunt u zelf nagaan of alle benodigde stappen zijn gedaan om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen.

Een verdere uitwerking van het besluitvormingsproces is te vinden in de ‘Leidraad aanbod acute zorg’ van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Wie moet melden?

Deze meldplicht geldt voor verschillende aanbieders van acute zorg. U moet melden als u behoort tot een van de volgende categorieën zorgaanbieders:  

  • Traumacentra.
  • Aanbieders van medisch-specialistische zorg die acute zorg verlenen, anders dan traumacentra. Bijvoorbeeld een afdeling spoedeisende hulp, afdeling acute verloskunde of aan de acute zorg op een spoedpoli.
  • Aanbieders van huisartsenzorg in huisartsenposten.
  • Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg die acute zorg verlenen, zoals een crisisdienst.
  • Apotheken die in de avond, de nacht en op zondag farmaceutische zorg aanbieden.

Beëindigen of tijdelijk stoppen van acute zorg melden

U kunt een melding voor het beëindigen of tijdelijk stoppen van acute zorg alleen digitaal doen via het meldformulier 'Einde of tijdelijke stop van acute zorg' . U vindt het meldformulier op de pagina Melden en aanvragen voor professionals onder het kopje 'Doe een melding over gezondheidszorg'.

Let op: om in te loggen bij dit meldformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Het vestigingsnummer is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Belangrijk: download de verzendbevestiging na uw melding

De IGJ gaat ervan uit dat u deze verzendbevestiging downloadt. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u op uw beeldscherm een pop-up-venster te zien. Rechtsonder in dit venster ziet u de blauwe downloadknop waarmee u de verzendbevestiging downloadt.

Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie over het vervolg van uw melding en een overzicht van uw gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. 

Wanneer melden?

U meldt zodra er een redelijke kans is dat u de acute zorg (deels) gaat beëindigen of tijdelijk gaat stoppen (opschorten). U moet bijvoorbeeld al een melding doen als u verschillende scenario’s overweegt, waaronder het stoppen van acute zorg.

In het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staat omschreven wanneer u een melding moet doen. Hierin staat ook welke stappen u moet nemen om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen.
Zie hiervoor artikel 8a.4 lid 1 sub a van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en artikel 8g van de Uitvoeringsregeling Wkkgz.

Twijfelt u of u moet melden? Neem dan voor overleg contact met ons op.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Na uw melding krijgt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk bericht. Om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, kunnen we aanvullende gegevens bij uw contactpersoon opvragen.