Bevel

De inspectie kan een bevel geven aan bijvoorbeeld een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder (hierna: instelling) als ze een direct en dringend gevaar ziet voor de veiligheid of gezondheid van cliënten. Dit kan alleen wanneer het gevaar zo groot is dat er niet op een andere maatregel kan worden gewacht. De inspectie kan in sommige gevallen ook een bevel geven om schade te voorkomen.

In de wet staat in welke gevallen de inspectie een bevel kan geven. Een bevel kan bijvoorbeeld inhouden dat een instelling (of een afdeling ervan) moet sluiten vanwege ernstige tekortkomingen. De instelling krijgt de taak om de tekortkomingen onmiddellijk aan te pakken om weer aan de normen voor goede en veilige zorg te voldoen. De inspectie kan ook via een bevel een solistisch werkende zorgverlener dwingen zijn werk neer te leggen.

Grondslag

Doel

Opheffen van direct gevaar voor veiligheid en gezondheid van patiënten, cliënten of jeugdigen (Wkkgz, Wlz, Jeugdwet, Wibv) of voorkomen van schade (Gnw, Wmh).

Duur

Een bevel duurt maximaal zeven dagen en de minister van VWS kan de duur verlengen. Dan duurt het totdat de instelling heeft voldaan aan de verplichtingen in het bevel. Voor het bevel op grond van de Gnw, Wmh, Wlz en Waz gelden andere termijnen.

Openbaar

Een zakelijke weergave van de overwegingen en de inhoud van het bevel wordt openbaar gemaakt. Een bevel kan ook de zorgverlener beperken in het uitoefenen van zijn of haar beroep. Deze beperkingen worden dan opgenomen in het BIG-register.

Afdwingbaar

Als een instelling of solist zich niet houdt aan een bevel, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.