Bevel

De inspectie kan een bevel geven aan een zorgaanbieder of een jeugdhulpaanbieder bij direct en dringend gevaar voor de veiligheid of gezondheid van cliënten. Als er niet op een andere maatregel kan worden gewacht, omdat het gevaar zo groot is. Soms geeft de inspectie een bevel om schade te voorkomen.

Een zorgaanbieder is een instelling of een solistisch werkende zorgverlener.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Doel

Het doel van een bevel is het opheffen van direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid van patiënten, cliënten of jeugdigen. Of om schade te voorkomen.

Een bevel kan bijvoorbeeld inhouden dat een zorgaanbieder of een jeugdhulpaanbieder moet sluiten, vanwege ernstige tekortkomingen. De zorgaanbieder of een jeugdhulpaanbieder krijgt de taak om weer aan de normen voor goede en veilige zorg te voldoen, door de tekortkomingen onmiddellijk aan te pakken.

Voorwaarden

Wetten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

Geneesmiddelenwet (Gnw);

Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh);

Jeugdwet;

Wet langdurige zorg (Wlz);

Wet afbreking zwangerschap (Waz);

Wet inzake bloedvoorziening (Wibv).

Duur

Een bevel duurt maximaal zeven dagen en de minister van VWS kan de duur verlengen. Dan duurt het totdat de zorg- of jeugdhulpaanbieder heeft voldaan aan de verplichtingen in het bevel.
Voor het bevel op grond van de Gnw, Wmh, Wlz en Waz gelden andere termijnen.

Afdwingbaar

Als een zorg- of jeugdhulpaanbieder zich niet houdt aan een bevel, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Openbaar

Een zakelijke weergave van de overwegingen en de inhoud van het bevel wordt openbaar gemaakt. Een bevel kan ook de zorg- of jeugdhulpaanbieder beperken in het uitoefenen van zijn of haar beroep.

Deze beperkingen worden dan opgenomen in het BIG-register.