Bevel

De inspectie kan een bevel geven aan een 'instelling' bij direct en dringend gevaar voor de veiligheid of gezondheid van cliënten. Als er niet op een andere maatregel kan worden gewacht, omdat het gevaar zo groot is. Soms geeft de inspectie een bevel om schade te voorkomen.

Een 'instelling' is een  zorgaanbieder, een aanbieder van jeugdhulp en/ of een solistisch werkende zorgverlener.

Rode meter

Doel

Het doel van een bevel is het opheffen van direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid van patiënten, cliënten of jeugdigen. Of om schade te voorkomen.

Een bevel kan bijvoorbeeld inhouden dat een instelling (of een afdeling ervan) moet sluiten, vanwege ernstige tekortkomingen.De instelling krijgt de taak om weer aan de normen voor goede en veilige zorg te voldoen, door de tekortkomingen onmiddellijk aan te pakken.

Voorwaarden

Wetten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

Geneesmiddelenwet (Gnw);

Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh);

Jeugdwet;

Wet langdurige zorg (Wlz);

Wet afbreking zwangerschap (Waz);

Wet inzake bloedvoorziening (Wibv).

Duur

Een bevel duurt maximaal zeven dagen en de minister
van VWS kan de duur verlengen.Dan duurt het totdat
de instelling heeft voldaan aan de verplichtingen in het bevel.
Voor het bevel op grond van de Gnw, Wmh, Wlz en Waz gelden andere termijnen.

Afdwingbaar

Als een instelling of solist zich niet houdt aan een bevel,dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Openbaar

Een zakelijke weergave van de overwegingen ende inhoud van het bevelwordt openbaar gemaakt. Een bevel kan ook de zorgverlener beperkenin het uitoefenen van zijn of haar beroep.

Deze beperkingen worden dan opgenomen in het BIG-register.