Wat maken we openbaar

Door de gewijzigde Gezondheidswet/Jeugdwet is de inspectie sinds 1 februari 2019 verplicht bepaalde informatie openbaar te maken, ook zonder dat daarom wordt gevraagd.

Dit betekent dat de inspectie rapporten, kennisgevingen over verscherpt toezicht en informatie over handhavingsmaatregelen standaard actief openbaar maakt. Bij handhavingsmaatregelen maakt de inspectie een samenvatting (zakelijke versie) van het (bestuursrechtelijke) besluit openbaar.

Rapporten over incidenten of calamiteiten maken we niet altijd actief openbaar. Alleen bij grote politieke of maatschappelijke aandacht gebeurt dat. Ook inspectierapporten over bestuurlijke boetes, opsporing of strafrechtelijke maatregelen, publiceren we niet.

Publicatie

Een inspectierapport blijft na publicatie 5 jaar beschikbaar op de website van de inspectie. Vóór 1 februari 2019 was dit een periode van 3 jaar. U vindt de rapporten en maatregelen op de website bij:

Wat maken wij openbaar?

Vanaf 1 februari 2019 worden alle rapporten en handhavingsmaatregelen op igj.nl gepubliceerd zonder voorafgaande individuele belangenafweging.

Dit geldt niet voor:

 • Uitkomsten van controle en onderzoek naar aanleiding van meldingen.
 • Uitkomsten van controle en onderzoek die leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Wanneer maken wij openbaar?

De zorgaanbieder kan na ontvangst van het definitieve rapport of de handhavingsmaatregel bezwaar aantekenen en een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Hij heeft daar 2 weken de tijd voor.
Als er na 2 weken geen voorlopige voorziening is aangevraagd, gaat de inspectie over tot openbaarmaking op www.igj.nl.

Waarom openbaar maken?

Met actieve openbaarmaking van instellingsrapporten hebben wij drie doelen:

 • Openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit en spoort minder presterende zorgaanbieders aan tot verbeteringen.
 • Goede informatie over zorgkwaliteit helpt bij het kiezen van zorg en jeugdhulp.
 • Wij willen duidelijk zijn over hoe wij te werk gaan. En laten zien op welke manier wij conclusies trekken over de kwaliteit van de zorg.

Hoe werkt openbaarmaking?

We gaan zorgvuldig te werk bij het opstellen en publiceren van een inspectierapport:

 1. Na afloop van het inspectiebezoek krijgt een aanbieder of bedrijf een conceptrapport. We streven ernaar dit conceptrapport binnen een maand na het bezoek te versturen. Bij jeugdhulpaanbieders doen we dat binnen 6 weken.
 2. De aanbieder of het bedrijf mag een reactie sturen op het concept. Zo kan hij feitelijke onjuistheden corrigeren. Bij zorgaanbieders en bedrijven verwachten we die reactie binnen 4 weken. Bij aanbieders jeugdhulp is die termijn 10 werkdagen.
 3. Wij passen het rapport zo nodig aan en stellen het daarna definitief vast. Als we niet alle opmerkingen hebben verwerkt leggen we per brief uit waarom.
 4. We sturen het definitieve rapport naar de zorgaanbieder. Daarna duurt het nog minimaal 2 weken voor wij het rapport publiceren op onze website. Dit geeft de zorgaanbieder de gelegenheid zich voor te bereiden op eventuele publiciteit en reacties van betrokkenen.
 5. Gaat het om een maatregel? Dan publiceren we het rapport binnen vijf werkdagen nadat we de maatregel hebben opgelegd. Tenzij de zorgaanbieder via de rechter een voorlopige voorziening aanvraagt. Is er acuut gevaar voor de gezondheid ? Dan publiceren wij meteen.

Reageren op een rapport

Zorgaanbieders hebben 6 weken de tijd om te reageren na ontvangst van het definitieve rapport of handhavingsmaatregel. Wij publiceren deze reactie bij het rapport of de handhavingsmaatregel.

Uw reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. U stuurt de reactie per e-mail naar ons. Let er op dat u in uw tekst niet mag noemen:

 • (Bijzondere) persoonsgegevens zoals namen of adressen.
 • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden.
 • Strafbare of aanstootgevende teksten.
 • Reclame-uitingen.

Wanneer u toch iets noemt wat u niet mag, dan maken wij die woorden onleesbaar voordat we uw reactie publiceren. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200. Het is niet verplicht om een reactie te geven.

Wat zegt een rapport over een aanbieder of bedrijf?

Een rapport geeft een beeld van de situatie bij een aanbieder of bedrijf zoals deze was tijdens het inspectiebezoek. Deze situatie kan veranderd zijn op het moment dat het rapport openbaar wordt. Aanbieders of bedrijven kunnen het inspectierapport ook zelf openbaar maken, bijvoorbeeld op hun eigen website. En hierbij aangeven wat zij met het inspectieoordeel gaan doen.