Bijna alle rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn openbaar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betekent dat iedereen rapporten van de inspectie kan opvragen. Dat kan via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Veel rapporten over individuele zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders of bedrijven  maakt de inspectie zelf actief openbaar. Dat geldt ook bij maatregelen.

Door wetswijzigingen gaan er vanaf 2019 andere regels gelden als het gaat om het openbaar maken van toezichtinformatie door IGJ. U leest eerst over de huidige werkwijze en daarna over de komende veranderingen.

Huidige werkwijze

Een rapport blijft drie jaar op de website van de inspectie staan. U vindt de rapporten en maatregelen op de website bij: Rapporten van zorgaanbieders en bedrijven. Daarnaast gebruiken we nieuwsberichten om maatregelen aan- en af te kondigen. Zie het overzicht 'nieuws' bij het dossier Maatregelen voor een actueel overzicht.

Rapporten over aanbieders jeugdhulp vind u op een aparte plek op onze website.

Uitzonderingen

Rapporten over incidenten of calamiteiten maken we niet altijd actief openbaar. Alleen bij grote politieke of maatschappelijke aandacht gebeurt dat. Ook inspectierapporten over bestuurlijke boetes, opsporing of strafrechtelijke maatregelen, publiceren we niet.

Waarom openbaar maken?

Met actieve openbaarmaking van instellingsrapporten hebben wij drie doelen:

 • Openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit en spoort minder presterende zorgaanbieders aan tot verbeteringen.
 • Goede informatie over zorgkwaliteit helpt bij het kiezen van zorg en jeugdhulp.
 • Wij willen duidelijk zijn over hoe wij te werk gaan. En laten zien op welke manier wij conclusies trekken over de kwaliteit van de zorg.

Hoe werkt openbaarmaking?

We gaan zorgvuldig te werk bij het opstellen en publiceren van een inspectierapport:

 1. Na afloop van het inspectiebezoek krijgt een aanbieder of bedrijf een conceptrapport. We streven ernaar dit conceptrapport binnen een maand na het bezoek te versturen. Bij jeugdhulpaanbieders doen we dat binnen 6 weken.
 2. De aanbieder of het bedrijf mag een reactie sturen op het concept. Zo kan hij feitelijke onjuistheden corrigeren. Bij zorgaanbieders en bedrijven verwachten we die reactie binnen 4 weken. Bij aanbieders jeugdhulp is die termijn 10 werkdagen.
 3. Wij passen het rapport zo nodig aan en stellen het daarna definitief vast. Als we niet alle opmerkingen hebben verwerkt leggen we per brief uit waarom.
 4. We sturen het definitieve rapport naar de zorgaanbieder. Daarna duurt het nog minimaal drie weken voor wij het rapport publiceren op onze website. Dit geeft de zorgaanbieder de gelegenheid zich voor te bereiden op eventuele publiciteit en reacties van betrokkenen.
 5. Gaat het om een maatregel? Dan publiceren we het rapport binnen vijf werkdagen nadat we de maatregel hebben opgelegd. Tenzij de zorgaanbieder via de rechter een voorlopige voorziening aanvraagt. Is er accuut gevaar voor de gezondheid ? Dan publiceren wij meteen.

Wat zegt een rapport over een aanbieder of bedrijf?

Een rapport geeft een beeld van de situatie bij een aanbieder of bedrijf zoals deze was tijdens het inspectiebezoek. Deze situatie kan veranderd zijn op het moment dat het rapport openbaar wordt. Aanbieders of bedrijven kunnen het inspectierapport ook zelf openbaar maken, bijvoorbeeld op hun eigen website. En hierbij aangeven wat zij met het inspectieoordeel gaan doen.

Nieuwe werkwijze vanaf 2019

Er gaan andere regels gaan gelden als het gaat om het openbaar maken van toezichtinformatie door IGJ. Dat komt door wijzigingen in de Gezondheidswet en Jeugdwet.  De wetten zijn aangenomen maar de bijbehorende algemene maatregel van bestuur (AMvB) is nog niet van kracht. Deze AMvB regelt in fasen wat we precies openbaar maken.

 • Openbaarmaking inspectierapporten, uitgezonderd die over calamiteiten en boeterapporten (fase 1).
 • Informatie over calamiteiten (fase 2).
 • Informatie over boetebesluiten (fase 3).

Zodra deze AMvB van kracht is werken we op deze manier.

Wat verandert er voor aanbieders in de eerste fase?

Alle definitieve inspectierapporten, behalve die over calamiteiten en boeterapporten, worden gepubliceerd. Dat is nu ook het geval. Nieuw is dat zorgaanbieders binnen 6 weken een reactie kunnen geven in maximaal 200 woorden. Ook nieuw is dat het rapport 5 jaar op onze website blijft staan.

Wat verandert er voor aanbieders in de tweede fase?

Als de tweede fase van de AMvB in werking treedt, maken wij ook informatie over de eigen calamiteitenonderzoeken openbaar. Hoe we hier invulling aan geven, is op dit moment nog niet vastgesteld.

Wat verandert er voor aanbieders in de derde fase?

Als de derde fase van de AMvB in werking treedt, maakt de inspectie ook informatie over boetebesluiten openbaar. Hoe we hier invulling aan geven is op dit moment nog niet bekend.

Hoort bij