Wat maken we openbaar

Door de gewijzigde Gezondheidswet/Jeugdwet is de inspectie sinds 1 februari 2019 verplicht bepaalde informatie openbaar te maken, ook zonder dat daarom wordt gevraagd.

Sinds 1 februari 2019 maakt de inspectie rapporten, kennisgevingen over verscherpt toezicht en informatie over handhavingsmaatregelen standaard actief openbaar. Bij handhavingsmaatregelen maakt de inspectie een samenvatting (zakelijke weergave) van het (bestuursrechtelijke) besluit openbaar.

Met ingang van 1 juli 2021 is de IGJ ook verplicht een zakelijke weergave te publiceren van elk IGJ-calamiteitenrapport, gebaseerd op calamiteitenonderzoek door de inspectie. We publiceren die op de website toezichtdocumenten.igj.nl. Dit geldt voor calamiteitmeldingen, die wij vanaf 1 juli 2021 ontvangen en die leiden tot IGJ-onderzoek.

Bij verreweg de meeste calamiteitmeldingen doet IGJ zelf geen onderzoek, maar vraagt ze de zorgaanbieder om calamiteitenonderzoek te doen. Wij beoordelen deze calamiteitenrapporten. Deze calamiteitenrapporten maken wij niet openbaar.

Inspectierapporten over bestuurlijke boetes, opsporing of strafrechtelijke maatregelen, publiceren we niet.

Publicatie

Een inspectierapport blijft na publicatie 5 jaar beschikbaar op de website van de inspectie. U vindt de rapporten en maatregelen :

Een zakelijke weergave van een calamiteitenrapport gebaseerd op calamiteitenonderzoek door de inspectie blijft na publicatie 5 jaar beschikbaar  op de website van de inspectie.

Wat maken wij openbaar?

Vanaf 1 februari 2019 worden alle rapporten en handhavingsmaatregelen op igj.nl gepubliceerd zonder voorafgaande individuele belangenafweging.

Met ingang van 1 juli 2021 publiceren we ook een zakelijke weergave van elk calamiteitenonderzoek dat IGJ zelf heeft uitgevoerd. Het gaat hierbij om alle calamiteitmeldingen die de inspectie vanaf 1 juli 2021 ontvangt en die leiden tot een calamiteitenonderzoek en –rapport van de IGJ.

Dit geldt niet voor:

 • Uitkomsten van controle en onderzoek naar aanleiding van meldingen over geweld in de zorgrelatie en disfunctioneren
 • Uitkomsten van controle en onderzoek die leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Wanneer maken wij openbaar?

De zorgaanbieder kan na ontvangst van (de zakelijke weergave van) het definitieve rapport of de handhavingsmaatregel bezwaar aantekenen tegen het openbaarmakingsbesluit en een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Hij heeft daar 2 weken de tijd voor.

Als er na 2 weken geen voorlopige voorziening is aangevraagd, gaat de inspectie over tot openbaarmaking op www.igj.nl.

Waarom openbaar maken?

Met actieve openbaarmaking hebben wij drie doelen:

 • Openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit en spoort minder presterende zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders aan tot verbeteringen.
 • Goede informatie over zorgkwaliteit helpt bij het kiezen van zorg en jeugdhulp.
 • Wij willen duidelijk zijn over hoe wij te werk gaan. En laten zien op welke manier wij conclusies trekken over de kwaliteit van de zorg.

Hoe werkt openbaarmaking?

We gaan zorgvuldig te werk bij het opstellen en publiceren van (een zakelijke weergave van) een inspectierapport:

 1. Na afloop van het inspectiebezoek krijgt een aanbieder of bedrijf een conceptrapport. We streven ernaar dit conceptrapport binnen een maand na het bezoek te versturen. Bij jeugdhulpaanbieders doen we dat binnen 6 weken.
 2. De aanbieder of het bedrijf mag een reactie sturen op het concept. Zo kan hij feitelijke onjuistheden corrigeren. Bij zorgaanbieders en bedrijven verwachten we die reactie binnen 4 weken. Bij aanbieders jeugdhulp is die termijn 10 werkdagen.
 3. Wij passen het rapport zo nodig aan en stellen het daarna definitief vast. Als we niet alle opmerkingen hebben verwerkt leggen we per brief uit waarom.
 4. We sturen het rapport en de zakelijke weergave naar de zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder. Daarna duurt het nog minimaal 2 weken voor wij (de zakelijke weergave van) het rapport publiceren op onze website. Dit geeft de zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder de gelegenheid zich voor te bereiden op eventuele publiciteit en reacties van betrokkenen.
 5. Gaat het om een maatregel? Dan publiceren we het rapport 2 weken nadat we de maatregel hebben opgelegd. Tenzij de zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder via de rechter een voorlopige voorziening aanvraagt. Is er acuut gevaar voor de gezondheid? Dan publiceren wij meteen.

Reageren op een rapport

Zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders hebben 6 weken de tijd om te reageren na ontvangst van (de zakelijke weergave van) het definitieve rapport of handhavingsmaatregel. Wij publiceren deze reactie bij (de zakelijke weergave van) het rapport of de handhavingsmaatregel.

Uw reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. U stuurt de reactie per e-mail naar ons. Let er op dat u in uw tekst niet mag noemen:

 • (Bijzondere) persoonsgegevens zoals namen of adressen
 • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
 • Strafbare of aanstootgevende teksten
 • Reclame-uitingen

Wanneer u toch iets noemt dat u niet mag noemen, dan maken wij die woorden onleesbaar voordat we uw reactie publiceren. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200. Het is niet verplicht om een reactie te geven.

Wat zegt een rapport over een aanbieder of bedrijf?

Een rapport geeft een beeld van de situatie bij een aanbieder of bedrijf zoals deze was tijdens het inspectiebezoek. Deze situatie kan veranderd zijn op het moment dat het rapport openbaar wordt. Aanbieders of bedrijven kunnen het inspectierapport ook zelf openbaar maken, bijvoorbeeld op hun eigen website. En hierbij aangeven wat zij met het inspectieoordeel gaan doen.