Aanwijzing

Met een aanwijzing kan de inspectie een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder (hierna: instelling) verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. Het doel is dat de instelling zich houdt aan de wet en de normen voor goede zorg. De zorg moet blijvend worden verbeterd om zo risico’s of tekortkomingen in de zorg weg te nemen.

Soms kan een aanwijzing betekenen dat een instelling tijdelijk cliënten moet overdragen aan een andere, tot de zorg weer goed is. In de aanwijzing staan  specifieke punten die de instelling moet verbeteren en hoeveel tijd zij daarvoor krijgt. Een aanwijzing kan ook worden opgelegd aan een solistisch werkend zorgverlener.

Grondslag

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Jeugdwet;
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Wet inzake bloedvoorziening (Wibv).

Doel

Zorgen dat een instelling binnen een bepaalde tijd alsnog voldoet aan wetten en/of veldnormen voor goede zorg aan patiënten, cliënten of jeugdigen.

Duur

Afhankelijk van wat een redelijke tijd is om de tekortkomingen te kunnen oplossen.

Openbaar

Er wordt een zakelijke weergave van de aanwijzing openbaar gemaakt.

Afdwingbaar

Als een instelling of solist zich niet houdt aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen.