Tuchtklacht

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Is dat niet het geval? Dan verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen. Niet alle zorgaanbieders vallen onder het tuchtrecht. De uitspraak van de tuchtrechter is bindend. Voor de jeugdhulpverlening geldt een andere regeling. Kijk hiervoor op de website van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Voorwaarden

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelt alleen klachten die onder de tuchtnormen vallen. Dit zijn normen waaraan het tuchtcollege toetst of de zorgaanbieder goed te werk is gegaan. In de praktijk kunt u veel klachten voorleggen aan het tuchtcollege. Bijvoorbeeld als uw zorgaanbieder:

 • een fout maakte tijdens een operatie;
 • een verkeerde diagnose stelde;
 • onvoldoende informatie gaf over de behandeling;
 • u onterecht niet doorverwees naar een andere zorgaanbieder.

Meer informatie over de tuchtnormen vindt u op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Zorgaanbieders die onder tuchtrecht vallen

Alle zorgaanbieders die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het tuchtrecht. Dat zijn:

 • Artsen (bijvoorbeeld de huisarts of een medisch specialist)
 • Tandartsen
 • Apothekers
 • Verloskundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Psychotherapeuten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Physician assistants
 • Orthopedagoog-generalisten
 • Klinisch technologen
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Geregistreerd mondhygiënisten

De titels van deze 13 zorgaanbieders zijn wettelijk beschermd. Dat betekent dat iemand deze titel alleen mag gebruiken als hij is ingeschreven in het BIG-register. En dat kan alleen als de zorgaanbieder een erkende opleiding heeft afgerond. Op de website van het BIG-register kunt u zien of uw zorgaanbieder is ingeschreven.

Klacht indienen

U kunt een klacht schriftelijk indienen bij het tuchtcollege in de regio waar de zorgaanbieder woont. Er zijn 5 regio’s. U vindt de adressen van de regionale tuchtcolleges op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op deze website vindt u ook een voorbeeld van een klachtbrief. U kunt zelf een brief schrijven of iemand machtigen dit voor u te doen. U moet uw klacht binnen 10 jaar na de gebeurtenis indienen.

U kunt hier ook hulp bij krijgen van een tuchtklachtfunctionaris.

Vooronderzoek

De behandeling van uw klacht begint met een vooronderzoek. Beide partijen kunnen dan hun standpunt toelichten. Het tuchtcollege kijkt daarna of het de klacht gaat behandelen.

Zitting

Als het tuchtcollege uw klacht wil behandelen, volgt meestal een zitting. U en uw zorgaanbieder mogen hierbij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Tijdens de zitting kunt u uitleg geven over uw klacht. Het tuchtcollege kan u ook vragen stellen, of deskundigen en getuigen oproepen. U kunt iemand meenemen naar zo’n zitting, of iemand machtigen om namens u op te treden. U kunt zich ook bij laten staan door een jurist.

Uitspraak

Ongeveer 2 maanden na de zitting doet het tuchtcollege uitspraak. Als het college vindt dat uw klacht gegrond is, kan het een maatregel opleggen. Een maatregel is bijvoorbeeld een waarschuwing. Alle mogelijke maatregelen staan op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen.

Kosten

Voor behandeling van uw klacht door de tuchtrechter betaalt u griffierecht. Dit is € 50,00. Dit zijn kosten voor de procedure en is wettelijk bepaald. Let erop dat u dit binnen 4 weken betaalt, anders neemt de tuchtrechter uw klacht niet behandeling.

U krijgt dit griffierecht terug wanneer uw klacht gegrond is verklaard. Dit is niet zo wanneer u zich terugtrekt uit de procedure, of als uw klacht ongegrond wordt verklaard.   

Als u een advocaat inhuurt, betaalt u zelf deze kosten. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Vraag uw verzekeraar of u voor deze kosten verzekerd bent. Soms hebt u recht op een toegevoegd advocaat. Dat betekent dat de overheid (een deel van) die kosten voor haar rekening neemt. Meer informatie kunt u krijgen bij een Juridisch Loket bij u in de buurt.

Niet tevreden over de uitspraak

Als uw zorgaanbieder een maatregel krijgt opgelegd door het regionale tuchtcollege, kan hij in beroep gaan. Verklaart het tuchtcollege uw klacht (deels) ongegrond of niet ontvankelijk? Dan kunt u als klager in hoger beroep gaan. U stuurt uw beroepschrift naar het Regionaal Tuchtcollege dat uw klacht heeft behandeld. Zij sturen dit samen met uw beroepschrift naar het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.