Klacht over zorgaanbieder

Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht ingediend, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? Vaak kunt u verschillende stappen zetten. Deze zijn afhankelijk van wat u wilt bereiken. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Wilt u aan de hand van een aantal vragen ontdekken welke mogelijkheden er voor u zijn? Doe dan de Klachtenwijzer. Hebt u behoefte aan een persoonlijk advies? Neem contact met ons op.

In gesprek met de zorgaanbieder

Als er iets misgaat tijdens de behandeling of als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, ga dan eerst in gesprek met degene over wie u een klacht hebt.

Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was uw zorgaanbieder niet zorgvuldig genoeg of maakte hij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden. Veel zorgaanbieders stellen het op prijs om te horen dat u een klacht hebt of niet tevreden bent. Als uw zorgaanbieder weet wat er misging, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg; niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Vaak kan uw zorgaanbieder direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken. Dat geldt ook voor klachten over medicijnen of medische hulpmiddelen. Lees hier tips over hoe u het gesprek met u zorgaanbieder aan kunt pakken.

Wanneer is mijn klacht officieel?

Een klacht is officieel op het moment dat u deze schriftelijk bij de zorgaanbieder neerlegt. Vanaf dat moment heeft de zorgaanbieder zes weken de tijd om uw klacht af te handelen.

U kunt uw klacht indienen per brief, maar het mag ook door een e-mailbericht te sturen. Kijk onderaan deze pagina voor een voorbeeld van een klachtbrief. Als u vastloopt of niet weet waar u precies moet zijn, dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling van uw zorgaanbieder, helpen bij het indienen van uw klacht en bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder in Nederland is  verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken. Lees verder over wat een klachtenfunctionaris voor u kan doen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt zelf een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Maar kunt ook iemand machtigen dit voor u te doen.U kunt ook namens iemand anders een klacht indienen, bijvoorbeeld als ouder, familielid, wettelijk vertegenwoordiger (mentor, curator of bewindvoerder) of mantelzorger. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.

Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt uw klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt u wel verder.Het Landelijk Meldpunt Zorg kan voor u bijhouden of de zorgaanbieder uw klacht op tijd afhandelt. Volgens de wet moet er binnen zes weken een oordeel zijn over uw klacht. De zorgaanbieder mag deze termijn met maximaal vier weken verlengen. Hij moet u hiervan op de hoogte brengen en duidelijk uitleggen waarom het langer duurt.

Wij kunnen de afhandeling van uw klacht volgen

Het Landelijk Meldpunt Zorg kan de afhandeling van uw klacht volgen. Als de zorgaanbieder te laat reageert, kunnen wij namens u contact opnemen als u dat wenst. U kunt dit aangeven bij een medewerker van het Landelijk Meldpunt Zorg.

Geschilleninstantie

Als u samen met uw zorgaanbieder niet tot een oplossing komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Ook bij schadeclaims kunt u hier terecht.

Een geschilleninstantie behandelt klachten over de kwaliteit van zorg en daaruit voortkomende schadeclaims. Een geschilleninstantie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht. De uitspraak moet binnen zes maanden na indiening van de klacht bekend zijn en is bindend voor alle partijen. U kunt dus niet in beroep.

Een geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig. De werkwijze is laagdrempelig en u hebt geen advocaat nodig. Iedere zorgaanbieder moet volgens de wet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Als uw zorgaanbieder niet bij een geschilleninstantie is aangesloten, neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Tuchtrechter

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen. Zie ook tuchtklacht indienen.

Rechter

Als u een schadeclaim van boven de 25.000 euro heeft, of u wilt de manier waarop de geschilleninstantie uw klacht heeft behandeld laten toetsen, leg dan uw klacht voor aan een civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dit melden bij de politie.