Inspectiebezoek aan de wijkverpleging

In deze video ziet u hoe een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan de wijkverpleging eruitziet. Van de voorbereiding op het bezoek en het bezoek zelf, tot wat er gebeurt na een bezoek.

*Muziek speelt*

Logo Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Hoe verloopt een inspectiebezoek aan de wijkverpleging?

Julieta Thakoersingh – Inspecteur Verpleging en Verzorging:
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van verpleging en verzorging thuis, oftewel wijkverpleging.

Sacha Horváth – Senior inspecteur Verpleging en Verzorging:
De vraag naar wijkverpleging wordt groter omdat ouderen steeds vaker en langer thuis blijven wonen en mensen vaker thuis herstellen na een ziekenhuis opname. Er komen ook meer zorgaanbieders bij. Daarom brengt de inspectie de komende jaren vaker een bezoek aan aanbieders van wijkverpleging.

Julieta:
In dit filmpje leggen we uit hoe zo'n inspectiebezoek over het algemeen verloopt. Beeldtekst: Wanneer komt de inspectie op bezoek?

Sascha:
De inspectie komt langs als er signalen zijn over risico's bij een zorgaanbieder, op basis van steekproeven of om naar thema's te kijken zoals medicatieveiligheid en e-health. Bij nieuwe zorgaanbieders kijken we naar een aanmelding als zorgaanbieder. Op basis daarvan besluiten we of we een bezoek brengen.

Beeldtekst: Het bezoek aan Omring is in scène gezet voor dit filmpje, ter illustratie van een echt inspectiebezoek.

Julieta:
Meestal vertellen we een zorgaanbieder van tevoren dat we op bezoek komen, maar we kunnen ook onaangekondigd langskomen. Bij een inspectiebezoek komen twee inspecteurs langs. Het bezoek duurt meestal de hele dag. Bij kleine aanbieders van wijkverpleging duurt het bezoek wat korter.

Beeldtekst: Hoe verloopt het inspectiebezoek?

Sascha:
De inspecteurs gaan mee met de zorgverleners tijdens hun route langs een aantal cliënten. We kijken of de zorg goed en veilig verloopt. Dat doen we aan de hand van het toetsingskader wijkverpleging.

Julieta:
Tijdens het bezoek voeren we gesprekken met cliënten en soms met mantelzorgers. We vragen of de cliënt tevreden is met de zorg en of die aansluit bij zijn of haar wensen en behoeftes. En heeft de cliënt inspraak in het zorgplan? Ook letten we op de medicatieveiligheid. Bijvoorbeeld of medicijnen worden gecontroleerd voordat ze worden gegeven.

Sascha:
We gaan naar het kantoor van de zorgaanbieder voor een gesprek met de bestuurder of eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg. Daar spreken we ook met zorgverleners en de wijkverpleegkundige van het team, bijvoorbeeld over het melden van incidenten en of zorgverleners weten hoe zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken.

Julieta:
We onderzoeken hoe de samenwerking bij de zorg aan een cliënt is, binnen het team en met andere zorgprofessionals. We kijken hoe de wijkverpleegkundige de indicatie stelt van de zorg die de cliënt nodig heeft. En of er binnen de wijkverpleging een cultuur is waarin leren en verbeteren wordt aangemoedigd. We kijken ook of de zorgdossiers van de cliënten in orde zijn. Hiervoor hebben inspecteurs een beroepsgeheim, net als zorgverleners. Andere documenten kunnen we ook inzien.

Sascha:
Aan het einde van het bezoek bespreken de inspecteurs samen wat zij hebben gezien. Daarna geven we hiervan een korte terugkoppeling aan de bestuurder en de zorgverleners. Wat gaat goed en wat moet beter? Het kan zijn dat er direct maatregelen nodig zijn als we grote risico's zien voor cliënten. Bijvoorbeeld als zorgverleners handelingen uitvoeren waarvoor ze niet bekwaam zijn, of als de medicatieveiligheid niet op orde is.

Beeldtekst: Wat gebeurt er na het bezoek?

Julieta:
De inspectie stuurt binnen vier weken een conceptrapport op. Daarin staat wat de inspecteurs zagen tijdens het bezoek en wat hun beoordeling daarvan is. De zorgaanbieder kan vervolgens reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het conceptrapport. De inspectie verwerkt deze reactie binnen vier weken en stuurt dan het definitieve rapport aan de zorgaanbieder. In het definitieve rapport staat ook de conclusie van de inspectie en of er verbeteringen nodig zijn. Dit rapport publiceert de inspectie ook op haar website.

Sascha:
We hopen u met dit filmpje een duidelijk beeld te hebben gegeven over hoe een inspectiebezoek aan de wijkverpleging eruit ziet. Meer informatie over het toezicht van de inspectie vindt u op igj.nl/wijkverpleging.

Logo Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Ga voor meer informatie naar www.igj.nl/wijkverpleging. Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

*Muziek eindigt*