Toezicht op de verpleeghuiszorg

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van de verpleeghuiszorg. De inspectie doet dit via inspectiebezoeken, toezicht op thema’s en toezicht op incidenten. 

De inspectie bezocht van 2018 tot 2022 alle aanbieders van verpleeghuiszorg. Het resultaat hiervan staat op de pagina Verpleeghuiszorg in beeld.

Sinds begin 2022 doen we het toezicht op de verpleeghuiszorg meer op maat. Dit betekent dat we ons meer richten op de grootste risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de verpleeghuiszorg. Daarnaast komt er meer aandacht voor belangrijke thema’s in de sector. Dit zijn bijvoorbeeld infectiepreventie en knelpunten in de arbeidsmarkt. De resultaten van ‘Verpleeghuiszorg in beeld’ vormen een belangrijk vertrekpunt voor de invulling van het toezicht.  

Waar let de inspectie op bij haar toezicht

De volgende 3 thema’s staan centraal binnen het toezicht op de verpleeghuiszorg: 

  • Persoonsgerichte zorg: Sluit de zorg aan bij de wensen en behoefte van de cliënt? Luistert de zorg goed naar de cliënt en zijn naasten? En belangrijker, staan de wensen en verlangens van de cliënt centraal? 
  • Deskundigheid van medewerkers: Past de deskundigheid van medewerkers bij de groep mensen voor wie ze zorgen?  
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid: Verbetert en bewaakt de zorgaanbieder steeds de kwaliteit en veiligheid van de zorg? Zorgt de zorgaanbieder voor een cultuur waarin leren en verbeteren belangrijk zijn?

Meer informatie over deze thema’s staan in het toetsingskader verpleeghuiszorg.

Vormen van toezicht 

Inspectiebezoeken

We zetten binnen de verpleeghuiszorg steeds meer in op toezicht op maat. We gebruiken gegevens over aanbieders van verpleeghuiszorg. Deze combineren we met signalen en informatie uit meldingen en informatie uit eerdere inspectiebezoeken. Hiermee kiezen we de zorgaanbieders waar we op toezichtbezoek gaan en op welke onderwerpen we de aandacht leggen. Dit heet risicogestuurd toezicht.

Wat gebeurt er tijdens zo'n bezoek? En hoe beoordeelt een inspecteur of de zorg aansluit bij de wensen van deze cliënt?

Meer hierover staat op de pagina Inspecteur op bezoek.
 

Toezicht op een thema

Soms voeren we toezicht uit op een thema, waarin een bepaald onderwerp extra aandacht krijgt. Voorbeelden van een thema zijn samenwerking in de regio, medicatieveiligheid of bijzondere ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. Bijvoorbeeld preventie, knelpunten in de arbeidsmarkt en de inzet van nieuwe technologie en e-health.

Ook houden wij toezicht op zorg aan speciale doelgroepen, zoals de zorg in het hospice en de kraamzorg. 

Met het toezicht op een thema houden we de belangrijkste risico’s en ontwikkelingen in beeld. Aan goede voorbeelden willen we meer bekendheid geven, zodat andere aanbieders deze ook kunnen gebruiken.
 

Toezicht op meldingen

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Andere vorm van toezicht

We maken meer maatwerk voor onder meer grote zorgaanbieders en kleine zorgaanbieders. We bekijken hoe we passend toezicht kunnen houden, afhankelijk van de ontwikkelingen bij een zorgaanbieders.

Bij een zeer grote zorgaanbieder die zowel verpleeghuiszorg als wijkverpleging aanbiedt, kunnen we bijvoorbeeld een uitgebreid inspectiebezoek uitvoeren. Maar we kunnen ook alleen een gesprek voeren met de raad van bestuur, raad van toezicht, medewerkers en cliëntenraad.

Zo zetten we de beschikbare toezichtscapaciteit zo effectief mogelijk in en houden we de toezichtslast voor een zorgaanbieder beperkt. 

Als de zorg onvoldoende is

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg onvoldoende is. Lees verder over maatregelen die de inspectie kan nemen.