Voortgang aanbevelingen en borging verbetermaatregelen De Woenselse Poort

In deze rapportage geven de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)hun bevindingen van het bezoek weer. Dit doen zij aan de hand van de vier thema’s waaruit het integraal actieplan is opgebouwd, te weten: organisatie en structuur, personeel, kwaliteit en veiligheid.

In 2017 voerden de Inspecties een gezamenlijk vervolgonderzoek uit bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek De Woenselse Poort, onderdeel van GGzE. Aanleiding voor dit vervolgonderzoek waren het incidentonderzoek dat de Inspectie JenV in september 2016 uitvoerde en de diverse onderzoeken van de IGJ. Op verzoek van de inspectie JenV stelde de raad van bestuur ter verbetering van de situatie een integraal actieplan op waarin (onderdelen van) de verbeterplannen van de IGJ zijn geïntegreerd.

De centrale vraag in het vervolgonderzoek onderzoek luidde:

In hoeverre is er sprake van een duurzaam, veilig en verantwoord klimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort en hoe heeft het integraal actieplan hieraan bijgedragen?

Het vervolgonderzoek is afgesloten met een rapport in 2018. In dit rapport stellen de Inspecties dat het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort is verbeterd en dat het integraal actieplan hieraan heeft bijgedragen. Daarnaast doen de inspecties de volgende aanbevelingen:

  • Draag zorg voor een verlaging van de administratieve lasten;
  • Investeer in het verder ontwikkelen en op peil houden van de forensische scherpte bij medewerkers;
  • Investeer in het voorkomen van handelingsverlegenheid bij medewerkers;
  • Draag zorg voor een open en veilige (aanspreek)cultuur.

Op 1 mei 2019 bezochten de Inspecties De Woenselse Poort opnieuw. Het inspectiebezoek heeft als doel te toetsen of de eerder behaalde resultaten uit het integraal actieplan zijn geborgd en hoe er verder uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen. Hiertoe spraken de Inspecties met de afdelingsgeboden medewerkers, teamleiders, managers, en met de directie.