Pluryn, Eefde

In november 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een toezicht uit bij Pluryn, locatie Eefde. Doel van het toezicht was om te bepalen of Pluryn op deze locatie verantwoorde jeugdhulp biedt. Pluryn is een grote landelijk werkende aanbieder van jeugdhulp, speciaal onderwijs en zorg en ondersteuning aan volwassenen. Op de locatie in Eefde biedt Pluryn gesloten en open jeugdhulp aan jeugdigen met ernstige en complexe problematiek.

Onderdeel van de locatie zijn ook de Poli, Gezinsfact en de groep ‘De Opstap’ in Apeldoorn. De inspectie heeft zich met dit toezicht gericht op de verblijfsgroepen op de locatie in Eefde en deze onderdelen niet meegenomen.

Pluryn voldeed op het moment van het toezicht op de locatie in Eefde aan veertien van de zeventien onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Aan drie verwachtingen voldeed Pluryn niet. Bij een aantal van de voldoende beoordeelde verwachtingen constateerde de inspectie één of meerdere aandachtspunten.

De inspectie acht het van belang dat Pluryn de in gang gezette positieve ontwikkelingen vasthoudt en verdere verbetering realiseert. In het licht van de transformatie van de JeugdzorgPlus, constateert de inspectie dat een aantal verbeterpunten en aandachtspunten extra belangrijk zijn. Het gaat hierbij om het samen met netwerkpartners vormgeven van passende hulp en onderwijs (verwachting 1.1.1 en 1.4.1), het verder terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het creëren van een ontwikkelingsgericht klimaat in een passende leefomgeving (verwachting 1.5.3 en 3.1.1).

De inspectie verwacht dat Pluryn de genoemde verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Hierbij verwacht de inspectie door Pluryn ook geïnformeerd te worden over de maatregelen die Pluryn treft om de doelstellingen uit het landelijke actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ te realiseren. De inspectie toetst het plan op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van het verbeterplan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.