Organisaties onder ons toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt de kwaliteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering en andere organisaties in het jeugddomein. Dit doet zij regelmatig samen met andere inspecties, zoals de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Hier vindt u een overzicht van de organisaties waarop wij toezicht houden en de procedure voor nieuwe toetreders jeugdhulp.

IGJ houdt toezicht op de volgende organisaties:

 • Jeugdhulpaanbieders
  (jeugdzorg, jeugdzorg Plus, jeugd-GGZ en jeugd-LVB)
 • De certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  Het Keurmerkinstituut certificeert organisaties in de jeugdzorg.
 • Gecertificeerde aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering
  IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg van de gecertificeerde aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
 • Veilig Thuis: Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
  IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van de Veilig Thuis-organisaties.
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
  De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg in de Justitiële Jeugdinrichtingen. Bij dit toezicht wordt samengewerkt met verschillende andere inspecties.
 • Vergunninghouders voor interlandelijke adoptie
  De inspectie toetst of de Vergunninghouders voor interlandelijke adoptie de adoptieprocedure zorgvuldig volgen. Is er voldoende bekend over de achtergronden van het kind? En is adoptie in het buitenland in het belang van het kind?
 • Opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen
  IGJ houdt toezicht op de locaties waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen verblijven.
 • Raad voor de Kinderbescherming
  Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdteams/ wijkteams van de gemeenten
  IGJ en het Toezicht Sociaal Domein (TSD) houden toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp van jeugdteams en wijkteams. Ook bij teams die door de gemeenten zelf zijn opgericht.
 • Stichting Halt
  Halt
 • Schippersinternaten

IGJ en nieuwe toetreders jeugdhulp

De inspectie ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tót maximaal 1,5 jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten.

Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder 6 maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe Toetreders Jeugdhulp.

Wanneer een nieuwe toetreder na de toets voldoet aan alle verwachtingen uit het toetsingskader, valt hij onder het gewone toezicht. Zo’n jeugdhulpaanbieder is vanaf dat moment geen nieuwe toetreder meer.