Toetsingskader onvrijwillige zorg

In het toetsingskader voor de Wet zorg en dwang beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt bij zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Toetsingskaders bestaan uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, veldnormen, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en handreikingen die beroepsorganisaties en branchepartijen hebben opgesteld. De inspectie stimuleert en handhaaft de naleving hiervan.