Gezinshuis Berkeveld, Grubbenvorst

In oktober 2020 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij gezinshuis Berkeveld in Grubbenvorst. Doel van het onderzoek was om te bepalen of deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.

Gezinshuis Berkeveld voldeed op het moment van het onderzoek aan 8 van de 14 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft gezinshuis Berkeveld maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan 12 verwachtingen. 

De inspectie verwacht dat gezinshuis Berkeveld maatregelen neemt om te voldoen aan de 14 verwachtingen. Er is nog verbetering nodig op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van jeugdigen. 
  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in. 

Er is verbetering nodig op het volgende aandachtspunt: 
Op het moment van toezicht kwam naar voren dat er bij de hoofdaannemer een vacature is van de adviserend gedragswetenschapper. Het is belangrijk dat de gezinshuisouders voldoende ondersteuning krijgen. Dit vanwege de zwaarte van de problematiek van de jeugdigen, het aantal jeugdigen en het opleidingsniveau en in stand houden van de vitaliteit van de gezinshuisouders. Bijvoorbeeld door structurele betrokkenheid van een gedragswetenschapper en een pedagogisch medewerker. Zij kunnen de hulp blijven bieden die aansluit bij de problematiek en relevante ontwikkelingstaken van de jeugdigen. 

De inspectie verwacht van gezinshuis Berkeveld binnen 6 weken na ontvangst van het vastgestelde rapport een schriftelijke verklaring waarin staat dat wordt voldaan aan de 14 basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Voldoet gezinshuis Berkeveld op die datum nog niet volledig aan de verwachtingen, dan moet zij de inspectie informeren over de reden voor de vertraging. Ook moet zij aangeven wanneer zij wel zal voldoen aan de verwachtingen. 

De inspectie zal de voortgang bij gezinshuis Berkeveld volgen en zo nodig toetsen in de praktijk.