Harten Hoeve B.V, West Betuwe en Buren

Na signalen over de kwaliteit van de zorg deden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid (hierna: de toezichthouders) in februari 2019 onaangekondigd onderzoek bij Harten Hoeve B.V. (hierna: HartenHoeve).

HartenHoeve voldeed op het moment van het toezicht aan één van de zeven onderzochte normen. Verbetering is nodig op de volgende normen:

  • De fysieke leefomgeving is schoon, passend en veilig.
  • Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
  • Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk vast in het cliëntendossier.
  • De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.
  • Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken.
  • De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en veiligheid van zorg.

De toezichthouders hebben na het toezicht de bestuurder van HartenHoeve verzocht om direct verbetermaatregelen te treffen om een tweetal tekortkomingen op het gebied van de verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s) op te heffen. HartenHoeve heeft hieraan voldaan. Aan de eis om alle ontbrekende VOG’s aan te leveren heeft HartenHoeve gedeeltelijk voldaan.

HartenHoeve dient binnen vier weken een verbeterplan aan te leveren bij de toezichthouders met maatregelen om de overige tekortkomingen op te heffen. Het verbeterplan moet concrete maatregelen bevatten, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. De toezichthouders toetsen het verbeterplan op volledigheid, ambitie en realisme. Zij volgen het verbetertraject en voeren na enige tijd een hertoets uit bij HartenHoeve.