Werkplan 2021

Werkplan IGJ 2021 sterk onder invloed COVID-19

Op 1 december 2020 heeft de minister het IGJ-werkplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een werkplan dat uiteraard sterk onder invloed staat van COVID-19. De uitbraak en de gezondheidscrisis hebben in 2020 tot andere prioriteiten en toezichtactiviteiten geleid. Op het moment van schrijven van dit werkplan is nog onzeker hoe het COVID-19 virus zich verder ontwikkelt. De doelen en resultaten in dit werkplan 2021 zijn daarom onder voorbehoud.

De uitbraak van het COVID-19-virus leidde tijdens de eerste golf tot andere prioriteiten en toezichtactiviteiten. Zo heeft IGJ haar toezichtactiviteiten mede gericht op het in kaart brengen:

  • of het zorgveld breed in staat is om ook tijdens de coronacrisis goede en veilige zorg te bieden;
  • welke risico’s er als gevolg van de eerste golf zijn geïdentificeerd voor de patiëntveiligheid, de kwaliteit van de zorg en de productveiligheid en ook;
  • wat heeft bijgedragen aan het inperken van deze risico’s en welke ontwikkelingen juist ten goede zijn gekomen aan de kwaliteit van de zorg en de productveiligheid en;
  • wat ervoor nodig is om de sector in de goede beweging te krijgen om op het juiste niveau te handelen bij volgende virusuitbraken.

Een aantal zaken ligt eind 2020 anders dan in de eerste golf. Er zijn grote zorgen over de inzet van en de werkdruk bij zorgverleners. Tegelijkertijd is meer kennis opgedaan over het verloop van de ziekte COVID-19 en de behandeling daarvan. Toch zal het virus voorlopig niet weg zijn uit onze samenleving. Daarom blijven we in 2021 scherp op zorgelijke signalen en mogelijke knelpunten uit het totale zorgveld. Dit om ons toezicht uit te voeren, maar ook om deze signalen te agenderen bij branche- en beroepsorganisaties en VWS.

IGJ blijft met het zorgveld in gesprek over het belang van infectiepreventie en goede basishygiëne. We besteden in ons toezicht specifiek aandacht aan dit onderwerp en kijken bijvoorbeeld ook naar het (juiste)  gebruik van medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast is het belangrijk aandacht te blijven houden voor het doorgaan van de zorg als geheel. Hoe kan de zorg aan COVID-19-patiënten worden opgeschaald en tegelijk de reguliere zorg zoveel als nodig en mogelijk doorgaan? We hebben hierover dagelijks contact met zorgaanbieders. IGJ zal ook nadrukkelijk aandacht hebben voor medezeggenschap en inspraak van cliënten en patiënten. Tot slot zullen we in ons toezicht meer letten op de onderlinge relaties tussen zorgaanbieders, sectoren en andere zaken die invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit van de zorg en de jeugdhulp.

Het werkplan beschrijft de IGJ-activiteiten en prioriteiten aan de hand van actuele thema’s en per  sector. IGJ bepaalt eens in de vier jaar haar meerjarenbeleid en werkt dat uit in jaarlijkse werkplannen. We informeren met deze werkplannen de Tweede Kamer, het zorgveld en de burger over wat zij van ons kunnen verwachten. Verantwoording leggen we af in het jaarbeeld.