Afstemmingsprotocol inspecties – Keurmerkinstituut

In dit protocol zijn vastgelegd de samenwerkingsafspraken tussen de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna te noemen: de inspectie) enerzijds en het Keurmerkinstituut (de certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) anderzijds. De inspectie en het Keurmerkinstituut beogen hiermee een doelmatige en effectieve toetsingspraktijk te bevorderen en tot een zo goed mogelijk samenspel van toezicht en interventie te komen waarbij overbodige belasting bij gecertificeerde instellingen wordt voorkomen.
De inspectie en het Keurmerkinstituut handelen ook bij organisaties die een aanvraag voor certificering hebben ingediend bij het Keurmerkinstituut in de geest van dit protocol.