Medicatieoverdracht

Actuele medicatiegegevens

Bij het voorschrijven, ter handstellen (overhandigen) en toedienen van medicijnen aan patiënten is het belangrijk dat zorgverleners beschikken over actuele medicatiegegevens. Op 11 februari 2020 is hiervoor de nieuwe richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ van kracht geworden. De oude richtlijn uit 2008 is hiermee vervallen. IGJ past de nieuwe richtlijn in haar toezicht toe. Wij nemen deze ook op in de verschillende toetsingskaders. Bijvoorbeeld in het toetsingskader verpleeghuiszorg en zorg thuis.

Bij voorkeur digitale medicatiegegevensuitwisseling

Volgens de richtlijn moeten zorgverleners zich inspannen om medicatiegegevens over de patiënt op tijd aan elkaar door te geven. In principe schrijven artsen voor op basis van een afgesproken set medicatiegegevens die doorgenomen is met de patiënt. De apotheker stelt medicatie in  principe alleen ter hand op basis van deze actuele medicatiegegevens. Ook toedienen vindt alleen plaats op basis van dezelfde set gegevens. De bij arts en apotheker bekende gegevens worden in een gesprek met de patient gecontroleerd. Kan controle met de patiënt niet geschieden of is controle van de actuele gegevens niet urgent of weinig relevant? Dan kunnen zorgverleners hiervan, op basis van een risico-afweging, afwijken. Net zoals bij de oude richtlijn dienen zorgverleners volgens de nieuwe richtlijn gegevens aan elkaar door te geven. De manier waarop dat gebeurt is niet vastgelegd. Wel moedigt de nieuwe richtlijn aan om medicatiegegevens digitaal uit te wisselen.

Voorbeeld van een inspectieonderzoek

Voorwaarden voor verantwoord voorschrijven: in de periode 2015-2016 besteedden het zorgveld en IGJ extra aandacht aan het veilig voorschrijven. De voorwaarden voor verantwoord voorschrijven en de resultaten van het inspectieonderzoek zijn hier te lezen. Dit gaat over een afgebakend landelijk inspectieonderzoek (project). Hierbij waren er bezoeken aan alle zorgsectoren in de periode 2015-2016. Het is gebaseerd op de toen geldende wetgeving en richtlijnen.