Tuchtrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een klacht indienen tegen een zorg- of jeugdhulpverlener. Tuchtrecht heeft vooral als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Tuchtrecht volgens de Wet BIG

Voor de gezondheidszorg is het tuchtrecht vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet somt op welke beroepsgroepen onder het tuchtrecht vallen. Dit zijn de:

 • arts
 • tandarts
 • apotheker
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • fysiotherapeut
 • verloskundige
 • verpleegkundige

De tuchtrechter stelt vast of de zorgverlener de regels die voor zijn werk gelden heeft overtreden. Vervolgens kan hij besluiten om een maatregel tegen de zorgverlener te nemen. Dit kan uiteenlopen van een boete of een waarschuwing tot een tijdelijke of permanente schorsing. Ook burgers kunnen een klacht indienen tegen een zorgverlener bij het Tuchtcollege. Zie hiervoor ook het BIG-register.

De uitspraken van de tuchcolleges zijn te vinden op tuchtrecht.nl.

College voor Medisch Toezicht

De inspectie kan ook een voordracht doen bij het College voor Medisch Toezicht. Dit gebeurt als de inspectie oordeelt dat een zorgverlener ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld door ziekte of verslaving.

Tuchtrecht volgens de Jeugdwet

Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. De introductie van het tuchtrecht maakt dan ook onderdeel uit van de professionalisering van de jeugdzorg.
De inspectie(s) kunnen alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Hieronder valt in ieder geval een:

 • jeugdzorgwerker
 • jeugd- en gezinsprofessional
 • (ortho)pedagoog
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • raadsonderzoeker

De Colleges van Toezicht en Beroep toetsen het handelen van de jeugdhulpverlener. Maatregelen die de colleges op kunnen leggen zijn:

 • Waarschuwing
 • Berisping
 • Voorwaardelijke schorsing van de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd met een proeftijd van ten hoogste 1 jaar.
 • Schorsing van de inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd voor ten hoogste een jaar.
 • Doorhaling van de inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd en/of ontzegging van het recht opnieuw in het register te worden ingeschreven.