Nog steeds te lange wachttijden bij Veilig Thuis

De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Het lukt geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties om hun taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Kinderen en ouders moeten te lang wachten op de afhandeling van een melding of een onderzoek bij Veilig Thuis. Dit is een risico voor hun veiligheid, want het duurt ook langer voordat er passende hulp is ingezet. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de wachtlijstproblemen bij Veilig Thuis. 

Na een melding over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kijkt Veilig Thuis meestal meteen of er sprake is van acute onveiligheid. In dat geval wordt de melding met prioriteit opgepakt. Is er geen acute onveiligheid dan is Veilig Thuis wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen een veiligheidsbeoordeling af te ronden. Binnen die tijd moet duidelijk zijn wat de veiligheidssituatie is, en wordt bepaald welke hulpverlening er nodig is voor de betrokken kinderen, gezinnen en huishoudens. 
De inspectie heeft gekeken naar de wachttijden van Veilig Thuis van 3 maanden, eerder dit jaar. Hieruit blijkt dat het slechts 5 van de 25 Veilig Thuis-organisaties lukt om 80% van de meldingen binnen de wettelijke termijn te beoordelen. Dit betekent dat per maand bij zo'n 4.200 meldingen de veiligheidsbeoordeling te laat klaar is.

Wachttijden

Er is sprake van een te lange wachttijd als er na 5 werkdagen nog geen veiligheidsbeoordeling is gedaan. De lengte van de wachttijden verschilt tussen de Veilig Thuis-organisaties van een paar dagen tot meerdere weken. Er zijn ook uitschieters van meerdere maanden. 
Na de veiligheidsbeoordeling kan Veilig Thuis een melding overdragen aan de hulpverlening, de melding afsluiten of zelf het vervolg oppakken met een onderzoek of een vervolgtraject. Een vervolgtraject moet zorgen voor herstel van de veiligheid voor de betrokken leden van gezinnen en huishoudens. Geen van de 25 Veilig Thuis-organisaties lukt het om alle eigen onderzoeken af te ronden binnen de wettelijke termijn van 10 weken. Ook lukt geen enkele Veilig Thuis-organisatie binnen 10 weken alle vervolgtrajecten af te ronden. 

Oorzaken

De Veilig Thuis-organisaties noemen diverse oorzaken voor het niet halen van de wettelijke termijnen. Zo is er een stijging in het aantal meldingen en adviesvragen. Ook is er een toename van de complexiteit van de meldingen en zijn er meer acute meldingen. En er is een tekort aan personeel. Alle ketenpartners, zoals Lokale Teams, de Raad voor de Kinderbescherming en de geestelijke gezondheidszorg, hebben te maken met wachtlijsten. Hierdoor kan er geen passende hulp worden geboden of duurt dit lang. In de periode dat kinderen, gezinnen en huishoudens bij ketenpartners op de wachtlijst staan, moet Veilig Thuis betrokken blijven om zicht op de veiligheid te houden.

Hoe nu verder

De inspectie doet in 2024 verder onderzoek naar de gevolgen van de wachttijden bij Veilig Thuis voor kinderen, gezinnen en huishoudens. Ook bekijkt de inspectie of Veilig Thuis voldoende zicht houdt op de veiligheid van de kinderen, gezinnen en huishoudens die op een wachtlijst staan.