IGJ-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s

Op 12 januari heeft minister Kuipers van VWS het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De IGJ besteedt in het werkplan aandacht aan actuele toezichtthema’s en aan de thema’s van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Deze thema’s spelen naast het reguliere toezicht op het brede scala aan zorgaanbieders. De IGJ streeft naar toezicht met effect: in alle sectoren en in alle activiteiten.

Actuele toezichtthema’s

Het toezichtveld wordt groter en ingewikkelder. De inspectie moet daarom slimmer omgaan met haar mogelijkheden en middelen. En kiezen voor thema’s en activiteiten die het meest bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp. Veel actuele toezichtthema’s vroegen al in 2022 de nodige aandacht  en hebben nog steeds impact. Denk aan  zorg voor asielzoekers, jeugdzorg, integere bedrijfsvoering in de zorg, infectiebestrijding, dwang in de zorg, suïcidepreventie, geneesmiddelentekorten, illegale geneesmiddelen, effectiviteit en veiligheid van medische hulpmiddelen en het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 

Thema’s in het Meerjarenbeleidsplan

Het eerste thema in het Meerjarenbeleidsplan 2023 is de kwaliteit van persoonsgerichte zorg: zorg afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Gericht op kwaliteit van leven. Dit toezicht richt zich vooral op de samenwerking tussen zorgaanbieders.

Personeelstekorten is het tweede thema. Er zijn niet altijd genoeg medewerkers of ze hebben niet allemaal de juiste kennis en ervaring. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg en voor het welzijn van de zorg- en hulpverleners zelf. Dit speelt in meer of mindere mate in alle sectoren. De IGJ heeft hier een signalerende en agenderende rol.

Technologische vernieuwingen bieden nieuwe mogelijkheden en brengen ook nieuwe risico’s. Zorg sluit hiermee beter aan bij de leefomgeving van patiënten en cliënten. Maar technologie werkt niet altijd zoals verwacht, de zorg is steeds meer afhankelijk van ICT(-leveranciers) en voor nieuwe werkwijzen ontbreken vaak nog normen.

Het vierde thema in het Meerjarenbeleidsplan 2023 - het toezicht op medische technologie en farmaceutische producten – vraagt om internationale samenwerking en strategisch sturen.

Agenderen, stimuleren en handhaven

Toezichthouden is meer dan controleren ‘op basis van wetten, regels en normen’. De IGJ agendeert kwaliteit en veiligheid bij partijen in en rondom de zorg en stimuleert zorgorganisaties en professionals om (samen) te werken aan het borgen en verbeteren van hun zorg. Waar nodig treedt de toezichthouder op.

De IGJ bepaalt eens in de vier jaar haar meerjarenbeleid en werkt dat uit in jaarlijkse werkplannen. De inspectie informeert met deze werkplannen de Tweede Kamer, het zorgveld en de burger over wat zij kunnen verwachten. Verantwoording wordt afgelegd in het jaarbericht.