Team050, Groningen

Op 2 oktober 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Team050 te Groningen. Doel van het toezicht was te bepalen of Team050 voldoet aan de randvoorwaarden om verantwoorde jeugdhulp te bieden. 

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, MCDD, ADHD en ODD. Daarnaast vallen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met angststoornissen, verstandelijke en soms ook lichamelijke beperkingen binnen de doelgroep.

De begeleiding vindt overwegend plaats op basis van de Jeugdwet en daarnaast ook op grond van de Wmo en de Wet Langdurige Zorg. In totaal biedt Team050 jaarlijks begeleiding aan 1500 cliënten. 

Aanleiding voor het toezicht

Aanleiding voor het toezicht waren signalen van financiële en bestuurlijke aard, voortkomend uit het onderzoek van Pointer en Follow the Money. De inspectie heeft daarom met name een onderzoek uitgevoerd naar aspecten van governance, bestuur en financiën uit het thema Goed Bestuur.

De inspectie toetste 4 normen uit het thema Goed Bestuur. Team050 voldeed op het moment van het toezicht volledig aan 2 van de 4 normen uit het thema Goed Bestuur. Aan twee normen voldeed Team050 grotendeels. Team050 moet voor deze normen verbetermaatregelen nemen, zodat volledig wordt voldaan aan de normen: 

  • De bestuurder richt de organisatie zodanig in dat deze redelijkerwijs leidt tot verantwoorde hulp. 
  • De bestuurder biedt jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid voor hun individuele belangen op te komen. 

De inspectie onderzocht daarnaast 2 normen uit het thema Ontwikkelingsgerichte Hulp en 2 normen uit het thema Deskundige Hulpverlener. Op grond hiervan ziet de inspectie geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg. 

De inspectie verwacht binnen 3 maanden door de aanbieder te worden geïnformeerd over de genomen verbetermaatregelen.