Horizon Jeugdwerk en Onderwijs locatie Antonius

Op 8 juli 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, toezicht uitgevoerd bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Antonius, JeugdzorgPlus te Bakkum (hierna Antonius). Doel van het toezicht was om te bepalen of Antonius verantwoorde jeugdhulp biedt.

Het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: inspectie) is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft de set met 37 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst. Naast de kernverwachtingen zijn drie aanvullende verwachtingen over verlof en een verwachting over de samenwerking met ketenpartners onderzocht.In totaal toetste de inspectie 41 verwachtingen.

Antonius voldeed op het moment van het toezicht aan 37 van de 41 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De inspectie verwacht dat Antonius maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Uit het toezicht blijkt dat Antonius weliswaar nog verdere verbeteringen door moet voeren, maar dat op deze locatie op het moment van toezicht verantwoorde hulp wordt geboden.

Te verbeteren

Verbetering is nodig op de volgende punten:

  • Professionals treden bij acute onveiligheid actief op.
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig.
  • Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.
  • De aanbieder werkt met geregistreerde professionals, tenzij de inzet van een niet geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van de hulp of noodzakelijk is voor de kwaliteit.

Conclusie

De inspectie concludeert dat het merendeel van de verbeterpunten samenhangt met de recente start van de nieuwe locatie Antonius in februari 2019. Eind 2018 is de aanbesteding van gesloten jeugdhulp in Noord-Holland Noord aan Horizon gegund. Het gunnen van de aanbesteding aan Horizon deed veel stof op waaien in Noord-Holland Noord. Door verschillende procedures bleef het lang onduidelijk of en zo ja, wanneer Horizon met de gesloten jeugdhulp kon starten. Uiteindelijk heeft Horizon per 1 februari 2019 een pand gehuurd in Bakkum, waar een paar dagen later de eerste jeugdigen zijn geplaatst. 

Naar de mening van de inspectie is dit een overhaaste start geweest die zich kenmerkte door veel opstartproblemen. De eerste maanden na de start zijn er door ketenpartners, ouders en jeugdigen en in de media meerdere signalen afgegeven over het leefklimaat, het ontbreken van passend onderwijs en over de veiligheid op de locatie. 
De inspecties hebben enerzijds de signalen beoordeeld en de ontwikkelingen rondom de opstart van Antonius nauwgezet gevolgd, terwijl Antonius anderzijds tijd en ruimte kreeg om de locatie op te bouwen. De inspecties besloten om vijf maanden na de start toezicht uit te voeren.

Voor een deel van de positief gescoorde verwachtingen in dit rapport geldt dat deze pas recent op orde zijn. Dat maakt dat de situatie nog kwetsbaar is. De inspectie heeft geconstateerd dat het management van Antonius transparant is over de stand van zaken en zicht heeft op de benodigde verbeteringen. Dit maakt dat de inspectie er vertrouwen in heeft dat het management in staat is om de juiste stappen te zetten om de kwaliteit verder te borgen.

Hoe nu verder

De inspectie verwacht dat Antonius bovenstaande verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. 

Dit verbeterplan moet voor 23 september 2019 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.