Indienen verzoek AVG of Wpg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) geven u de mogelijkheid om op te komen voor uw privacyrechten als een organisatie gegevens van u verwerkt. Ook bij ons kunt u opkomen voor uw privacyrechten als we uw gegevens verwerken. U kunt hiervoor een AVG- of Wpg-verzoek indienen. Deze pagina geeft informatie hoe u dit verzoek kunt indienen.

Hoe dient u een AVG-verzoek in?

Wilt u gebruikmaken van één of meer van uw privacyrechten? Dan kunt u bij ons een AVG-verzoek indienen:

 1. Download het aanvraagformulier AVG-verzoek
 2. Vul het formulier in.
 3. Stuur het ingevulde formulier op. Dat kan op de volgende manieren:
  • Digitaal: e-mail het ingevulde formulier naar avg-woo@igj.nl
  • Schriftelijk (geprint formulier met handtekening):
   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
   Postbus 2518
   6401 DA  HEERLEN

AVG-verzoek voor bijzondere en gevoelige gegevens

Er gelden speciale regels als u een AVG-verzoek doet over een van de volgende gegevens: 

 • bijzondere persoonsgegevens
 • politiegegevens (zie ook ‘Hoe dient u een Wpg-verzoek in’)
 • gegevens die we van het Openbaar Ministerie krijgen 
 • gegevens over een minderjarige 

U moet dan persoonlijk met uw identiteitsbewijs op het kantoor van de inspectie komen. Daarvoor maken we een afspraak met u. Zo weten we zeker dat we deze persoonsgegevens niet aan de verkeerde persoon geven.

Hoe dient u een Wpg-verzoek in?

Iedereen kan opvragen of er, en zo ja welke, politiegegevens over hem of haar verwerkt worden en in welke gevallen en aan wie deze gegevens de afgelopen 4 jaar verstrekt zijn (art. 25 lid 1 Wpg). De IGJ kan gevolg geven aan het verzoek (art. 25 lid 1 Wpg) of het verzoek afwijzen (art. 27 lid 1 Wpg). Daarnaast heeft u het recht op rectificatie en vernietiging van politiegegevens (art. 28 Wpg) en kunt u hiervoor ook een verzoek doen.

Speciale regels voor gevoelige gegevens

Politiegegevens zijn gevoelige gegevens en daarvoor gelden speciale regels. Wij nemen contact met u op om u te vertellen of wij uw verzoek goedkeuren of dat we uw verzoek afwijzen. Indien uw verzoek is goedgekeurd, moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs op het kantoor van de inspectie komen. Daarvoor maken we een afspraak met u. Zo weten we zeker dat we deze persoonsgegevens niet aan de verkeerde persoon geven. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten onder de Wpg dan kunt u ons dit laten weten op de volgende manieren:

 • Digitaal: stuur een e-mail naar avg-woo@igj.nl
 • Schriftelijk:
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  Postbus 2518
  6401 DA  HEERLEN

Wie mag een AVG- of Wpg-verzoek indienen?

U kunt alleen een AVG- of Wpg-verzoek indienen om op te komen voor uw eigen privacyrechten. U mag geen verzoek indienen om op te komen voor de privacyrechten van iemand anders.

Machtiging en Wettelijke vertegenwoordiging

U kunt iemand machtigen als u zelf geen AVG- of Wpg-verzoek wilt indienen. Die persoon doet het verzoek dan namens u. In het AVG-formulier staat welke gegevens u naast de machtiging moet meesturen.

Bent u jonger dan 16 jaar? Of staat u onder curatele? Dan mag u niet zelf een AVG- of Wpg-verzoek indienen. Uw wettelijk vertegenwoordiger kan namens u een verzoek indienen.

Behandeling en looptijd van uw AVG- of Wpg-verzoek

Het soort AVG-verzoek dat u heeft ingediend, bepaalt hoe snel u van ons een inhoudelijke reactie krijgt:

 • Heeft u bij ons een AVG- of Wpg-verzoek ingediend? En is dat verzoek niet groot of ingewikkeld? Dan sturen we u uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Deze reactie is een besluit.
 • Heeft u een groot of ingewikkeld AVG- of Wpg-verzoek ingediend? Dan mogen we 2 maanden langer doen over uw verzoek en daar ontvangt u bericht van. We sturen u uiterlijk binnen 3 maanden ons besluit op uw AVG-verzoek. 

Wanneer wijzen wij uw verzoek af?

Het kan gebeuren dat we uw AVG-verzoek afwijzen. Als dat zo is, dan sturen we u een brief waarin we u uitleggen waarom we uw verzoek afwijzen. We kunnen een verzoek om verschillende redenen afwijzen. Een paar voorbeelden:

 • We verwerken geen persoonsgegevens van u.
 • We hebben de gegevens nodig om toezicht te kunnen houden op de gezondheidszorg en jeugdhulp.
 • We hebben de gegevens nodig om strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken of op te sporen.

We kunnen een Wpg-verzoek afwijzen als:

 • het gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren. 
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen. 
 • de openbare veiligheid in het geding is.
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden. 
 • de nationale veiligheid in het geding is.  

We wegen altijd zorgvuldig alle belangen af voordat we beslissen of we een verzoek goedkeuren of afwijzen.

Bent u het niet eens met ons besluit?

In reactie op een AVG- of Wpg-verzoek neemt de inspectie een besluit. Dit besluit kan bijvoorbeeld zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aanpassen. Of dat we uw verzoek afwijzen. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat precies doet, kunt u lezen onder het besluit zelf. Lees meer over bezwaar maken op de site van de Rijksoverheid.