Euthanasie: sterven met hulp van een arts

Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen met sterven. Dit heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. Artsen mogen dit alleen doen als een patiënt daar om vraagt en de arts zich houdt aan de eisen die de wet stelt.

Een einde maken aan het leven van iemand anders is strafbaar. Ook als de patiënt er zelf om vraagt bij de arts. Soms willen mensen niet meer leven. Bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn, pijn lijden of moeite hebben met ademhalen. In bepaalde situaties mag een arts euthanasie of hulp bij zelfdoding verlenen. De arts is niet strafbaar als hij zich houdt aan alle 6 eisen uit de wet. Ook moet de arts de euthanasie melden. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

Kijk voor meer informatie bij Rijksoverheid.nl:
Euthanasie en de wet: sterven met hulp van een arts / Levenseinde en euthanasie/ Euthanasie

RTE beoordeelt alle euthanasiezaken

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) beoordeelt alle euthanasiegevallen. Hiervoor bestaat een stappenplan. Is de RTE van oordeel dat een arts niet heeft voldaan aan één of meer van de zogenaamde zorgvuldigheidseisen? Dan stuurt zij haar oordeel naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ook naar het Openbaar Ministerie (OM).
IGJ onderzoekt dus euthanasiezaken waarin de arts zich niet aan 1 of meer van de 6 eisen uit de wet hield. Hieronder beschrijven we kort deze 6 zorgvuldigheidseisen.

De 6 zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet

In de wet staat dat een arts mag meewerken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel alle zorgvuldigheidseisen uit de wet volgen.

De 6 zorgvuldigheidseisen waaraan de arts zich moet houden zijn:

1.    Vrijwillig en goed over nagedacht
De arts moet overtuigd zijn dat de vraag van de patiënt om euthanasie vrijwillig is. En dat de patiënt er goed over heeft nagedacht (weloverwogen). De vraag moet dus echt van de patiënt zelf komen.
2.    Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
De arts moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Bij de beoordeling van de uitzichtloosheid staan de diagnose van de patiënt en de vooruitzichten centraal. Bij ondraaglijk lijden gaat het vooral over hoe de patiënt dit ervaart. Dit is voor iedereen anders.
3.    Informeren over de situatie en de vooruitzichten
De arts moet de patiënt informatie geven over zijn medische situatie. En hoe zijn situatie er in de toekomst uit zal zien. De arts moet nagaan of de patiënt voldoende weet hierover. En of de patiënt de informatie ook begrepen heeft.
4.    Geen redelijke andere oplossing
De arts moet samen met de patiënt besluiten dat er geen redelijke andere oplossing is voor de situatie van de patiënt.
5.    Raadplegen onafhankelijke arts
De arts van de patiënt moet ten minste 1 onafhankelijke arts raadplegen. Deze arts heet een consulent. De consulent moet de patiënt zien. En beoordelen of de arts zich heeft gehouden aan de eerste 4 zorgvuldigheidseisen.
6.    Medisch zorgvuldige uitvoering
Tot slot moet de arts de euthanasie (of hulp bij zelfdoding) op een medisch zorgvuldige manier uitvoeren. Bijvoorbeeld met de juiste medicijnen en in de juiste stappen.

Kijk voor meer informatie bij Rijksoverheid.nl:
Euthanasie en de wet: sterven met hulp van een arts / Levenseinde en euthanasie/ Zorgvuldigheidseisen

IGJ onderzoekt euthanasiezaken op verzoek RTE

IGJ onderzoekt euthanasiezaken wanneer de RTE oordeelt dat niet aan de 6 eisen uit de wet is voldaan. De inspectie bekijkt dan per geval of er een (mogelijk) risico voor de patiëntveiligheid is.

Na ontvangst van een oordeel ‘onzorgvuldig’ van de RTE nodigt IGJ de arts uit voor een gesprek. Inspecteurs spreken met de arts over het oordeel van de RTE en vragen hoe de arts dit zelf ziet. Heeft de arts geleerd van deze zaak? Hoe gebruikt hij dit bij mogelijke toekomstige euthanasiezaken? Het gaat om elementen als de juiste bedoelingen (integer handelen), leren van ervaringen en openstaan voor toetsing.

Daarna besluit IGJ in een overleg met verschillende experts intern wat er moet gebeuren. Het kan zijn dat de inspectie het onderzoek afsluit. Maar het kan ook zijn dat de inspectie meer onderzoek wil doen, en besluit om maatregelen te nemen.
Tenslotte IGJ stuurt de arts een brief waarin staat wat het besluit is van de inspectie. En IGJ informeert de RTE wat er is besloten. De inspectie overlegt ook met het Openbaar Ministerie (OM), zodat toezichtsonderzoek en mogelijk strafrechtelijk onderzoek op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook informeren het OM en IGJ elkaar over hun beslissingen in een zaak.

Beoordeling euthanasiezaken door IGJ in afgelopen jaren

De RTE oordeelde in de periode 2018-2019 in 10 euthanasiezaken dat de arts zich niet hield aan één of meer zorgvuldigheidseisen (artikel 2 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)). De RTE stuurde deze oordelen aan IGJ. Het ging over de volgende oordelen/zorgvuldigheidseisen:

2019: 4 euthanasiezaken

  • 3 artsen hielden zich niet aan de zorgvuldigheidseis: raadplegen onafhankelijke arts
  • 1 arts had zich niet gehouden aan de eis: medisch zorgvuldige uitvoering

2018: 6 euthanasiezaken

  • 2 artsen hielden zich niet aan zorgvuldigheidseis: medisch zorgvuldige uitvoering.
  • 1 arts hield zich niet aan de eis: onafhankelijke consultatie.
  • In 2 zaken hadden de artsen niet zorgvuldig gehandeld op de punten: uitzichtloos en ondraaglijk lijden en geen redelijke andere oplossing.
  • 1 arts hield zich niet aan 4 van de zorgvuldigheidseisen: vrijwillig en goed over nagedacht, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing en informeren over de situatie en de vooruitzichten.

Beoordeling IGJ in deze euthanasiezaken (2018 en 2019)

IGJ sprak met elk van deze artsen. In de gesprekken met IGJ gaven deze artsen aan dat zij begrepen waarom de RTE hun handelen niet zorgvuldig vond.

De artsen stelden zich open, transparant en toetsbaar op. Zij hebben uitgebreid teruggekeken op hun handelen en de beslissingen die ze tijdens het euthanasietraject namen. Een aantal artsen besprak hun eigen handelen ook met beroepsgenoten om er zelf van te leren en beroepsgenoten voor dezelfde onzorgvuldigheid te behoeden. Elk van de artsen begreep dat het proces anders had gemoeten. En zou dit niet op dezelfde wijze herhalen.

De inspectie kijkt ook op welke manier iemand de regels heeft overschreden. Wat waren de mogelijke risico’s van het feit dat de arts zich niet aan de regels hield? Dat neemt IGJ mee in haar oordeel, samen met de uitkomsten van het gesprek met de betrokken arts. Al deze informatie bekijkt IGJ om tot een gefundeerd oordeel te komen.

IGJ had in al deze gevallen het vertrouwen dat de artsen in mogelijke toekomstige situaties juist zullen handelen. Er was daarom geen sprake van een risico voor de patiëntveiligheid. In een aantal gevallen besprak IGJ met de arts of er aanleiding was voor de arts om binnen de beroepsgroep aandacht te vragen voor de geldende beroepsnormen en zijn ervaringen.

IGJ heeft alle zaken zonder maatregelen afgesloten.