Social media

Via Twitter en LinkedIn houden wij u op de hoogte van publicaties, vacatures en evenementen waar we aan bijdragen. En we informeren u over wat wij doen om de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp te bewaken en te bevorderen.

Volg onze inspecteurs

Ook een aantal van onze inspecteurs zijn actief op Twitter. Zij posten berichten over ons toezicht en over de ontwikkelingen die zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden voor zien in de Nederlandse gezondheidszorg.

Volg inspecteurs per onderwerp

Andere inspecteurs verbonden aan een zorgsector en/ of onderwerp waar IGJ toezicht op houdt.

©HH

Eerstelijnszorg
De IGJ houdt toezicht toezicht op veiligheid en kwaliteit van de zorg door ambulancediensten, huisartsen, fysiotherapeuten en overige paramedici in de eerste lijn. Deze beroepen zijn voor patiënten met vragen of problemen rondom gezondheid en ziekte meestal het eerste aanspreekpunt.

©Stichting Philadelphia Zorg

Gehandicaptenzorg
De IGJ controleert de veiligheid en kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Hierbij kijken we ook naar hoe cliënten hun zorg ervaren. We controleren de veiligheid en kwaliteit aan de hand van wettelijke regels en beroepsnormen

©HH

Medisch specialistische zorg
De IGJ houdt toezicht op veiligheid en kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen en klinieken in Nederland. Dit zijn algemene- en academische ziekenhuizen, particuliere klinieken en revalidatiecentra.

©HH

Mondzorg
De IGJ ziet toe op veiligheid en kwaliteit van geleverde mondzorg, bijvoorbeeld door mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten.

©IGJ

Netwerkzorg
Mensen die zorg en ondersteuning thuis krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Daarnaast zijn er vaak mantelzorgers en soms ook vrijwilligers bij de zorg betrokken. Al die mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ rondom de cliënt.

©HH

Reclame en gunstbetoon
De IGJ houdt toezicht op de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame, om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen, met het doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Bijvoorbeeld door het geven van cadeaus, het vergoeden van diners, (dienst)reizen en/ of deelnamekosten voor congressen.

©HH

Verpleging en verzorging
De IGJ controleert de veiligheid en kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Zorgverleners en zorgaanbieders hebben samen afgesproken waar goede zorg aan moet voldoen. Als blijkt dat de veiligheid en kwaliteit van de zorg onvoldoende is, nemen we maatregelen.

Toezicht Sociaal Domein, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toezicht Sociaal Domein
In het Toezicht Sociaal Domein werkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de rijksinspecties van Onderwijs, van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij houden ook contact met de gemeenten.

©HH

Zorg aan asielzoekers en justitiabelen
De IGJ controleert veiligheid en kwaliteit van de zorg van de medische zorg in gevangenissen, tbs-klinieken, arrestantencomplexen, detentie- en uitzetcentra.

Webcare

Op werkdagen van 9 tot 17 uur beantwoordt het webcareteam uw vragen. Ook onze twitterende inspecteurs gaan graag met u in gesprek.

Huisregels

Het twitteraccount wordt beheerd door het social media team van IGJ. We nodigen iedereen uit om te reageren en mee te praten. Heb respect voor elkaar, en elkaars mening. We behouden ons het recht voor beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk gedrag bij Twitter te rapporteren. Beperk je tot het onderwerp van het bericht waarop je reageert. Deel geen privégegevens en schend de privacy van anderen niet. We behouden ons het recht voor om iemand die zich herhaaldelijk niet aan de huisregels houdt van het twitteraccount te blokkeren. Bij bedreiging kan aangifte worden gedaan.