Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. 

Let op: wijziging in aanleveren analyse verplichte zorg

Bericht 18 oktober 2021

Het aanleveren van de analyse verplichte zorg bij de IGJ (Wvggz, artikel 8:25) verandert naar jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks. De analyse verplichte zorg over heel 2021, moet voor 1 juli 2022 bij de inspectie worden aangeleverd.

Lees meer bij Aanleveren analyse verplichte zorg jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks.

Let op: nieuwe datum voor gegevensaanlevering

Bericht 8 oktober 2021

De datum voor aanlevering van het digitaal overzicht verplichte zorg (Wvggz) en onvrijwillige zorg (Wzd), met gegevens over het eerste half jaar van 2021, is 10 december 2021.
Lees meer bij Nieuwe aanleverdatum digitaal overzicht verplichte en onvrijwillige zorg

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensaanlevering.

Zorgaanbieders die in het betreffende half jaar geen verplichte of onvrijwillige zorg hebben verleend, hoeven geen digitaal overzicht of analyse aan te leveren.

Hoe gegevens aanleveren?

De analyse en het digitaal overzicht levert u in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Mijn IGJ is een nieuw portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk. Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Lees voor het aanleveren, eerst de nadere informatie die voor u van toepassing is:

Kleine zorgaanbieder en sporadisch gedwongen zorg?

Bent u een kleine zorgaanbieder (minder dan 25 cliënten) en verleent u minder dan tien keer per jaar verplichte of onvrijwillige zorg, die valt onder de Wvggz of Wzd?
De IGJ ontwikkelt een meldformulier, waarmee u deze verplichte of onvrijwillige zorg kunt registreren. U hoeft dan geen digitaal overzicht aan te leveren. Dit formulier is beschikbaar op deze pagina zodra de inspectie BSN mag ontvangen.
Wilt u alvast weten hoe het formulier eruit gaat zien? Bekijk dan deze schermafbeeldingen.

Let op: deze informatie gold eerder ook voor algemene ziekenhuizen, maar dat is gewijzigd: algemene ziekenhuizen hoeven geen gegevens aan te leveren.

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De data in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg gebruikt de inspectie voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Wordt dwang in de zorg zorgvuldig toegepast? En wordt er in de loop der tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toegepast? Wordt er ook geleerd en verbeterd, en worden de inzichten verwerkt in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het duiden van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ evalueert met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.