Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. 

Let op: uitstel voor gegevensaanlevering

15 juli 2021
De datum voor aanlevering van het digitaal overzicht verplichte zorg (Wvggz) en onvrijwillige zorg (Wzd), met gegevens over het eerste half jaar van 2021, is uitgesteld. De nieuwe aanleverdatum is nog niet bekend.

Lees meer bij Uitstel voor aanleveren digitaal overzicht verplichte en onvrijwillige zorg.

2 juli 2021
Zorgaanbieders hebben extra tijd voor het aanleveren van de Wzd-analyse onvrijwillige zorg over heel 2020: de deadline is 21 juli 2021.

Lees meer bij Extra tijd voor aanleveren Wzd-analyse onvrijwillige zorg 2020 .

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensaanlevering.

Zorgaanbieders die in het betreffende half jaar geen verplichte of onvrijwillige zorg hebben verleend, hoeven geen digitaal overzicht of analyse aan te leveren.

Hoe gegevens aanleveren?

De analyse en het digitaal overzicht levert u in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Mijn IGJ is een nieuw portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk. Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Lees voor het aanleveren, eerst de nadere informatie die voor u van toepassing is:

Kleine zorgaanbieder of algemeen ziekenhuis en sporadisch gedwongen zorg?

Bent u een kleine zorgaanbieder (minder dan 25 cliënten) of algemeen ziekenhuis en verleent u minder dan tien keer per jaar verplichte of onvrijwillige zorg, die valt onder de Wvggz of Wzd?

De IGJ ontwikkelt een meldformulier, waarmee u deze verplichte of onvrijwillige zorg kunt registreren. U hoeft dan geen digitaal overzicht aan te leveren. Dit formulier is beschikbaar op deze pagina zodra de inspectie BSN mag ontvangen.
Wilt u alvast weten hoe het formulier eruit gaat zien? Bekijk dan deze schermafbeeldingen.

Wat doet de inspectie met de aangeleverde informatie?

De data in het digitale overzicht over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg gebruikt de inspectie voor het toezicht op locatie- en organisatieniveau. Ook maakt de inspectie hierover bredere analyses, om inzicht te krijgen op geaggregeerde niveaus zoals per zorgsector of per regio. 

De analyse gebruikt de inspectie voor het toezicht op de desbetreffende zorgaanbieder. Wordt dwang in de zorg zorgvuldig toegepast? En wordt er in de loop der tijd meer of minder verplichte of onvrijwillige zorg toegepast? Wordt er ook geleerd en verbeterd, en worden de inzichten verwerkt in het beleidsplan? Ook kijkt de inspectie of zorgaanbieders cliëntenraden voldoende betrekken.

Bij het duiden van de gegevens betrekt de inspectie de brancheorganisaties. De IGJ evalueert met hen ook het proces van gegevensaanlevering. Mogelijk komen daar aanpassingen uit voort voor de toekomstige gegevensaanlevering.

Ontvangen gegevens over eerste helft 2020

De IGJ ontving van een aantal zorgaanbieders in de (jeugd-)ggz, verslavingszorg, forensische zorg en verpleeghuiszorg een overzicht en/of analyse van de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg tussen 1 januari en 1 juli 2020. In de ggz en de verpleging, verzorging en thuiszorg leverden de meeste zorgaanbieders een minimale dataset op zorgaanbiederniveau aan. In de publicatie Analyseren om te leren staat wat de inspectie ziet in de aangeleverde analyses over de eerste helft van 2020.

Meer informatie: digitale vragenuurtjes Wzd en Wvggz

Aanvullend op de Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zor g organiseerde de IGJ op 20 mei en 14 juni 2021 digitale vragenuurtjes over de gegevensaanlevering. Dit deed zij samen met brancheorganisaties VGN, Actiz en de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS en softwareleveranciers Tenzinger (Wzd) en Avinty (Wvggz). De inhoudelijke informatie op basis van de gestelde vragen en antwoorden, staat binnenkort op deze pagina.