Toetsingskader Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst of de zorg veilig, goed en persoonsgericht is. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor verschillende onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria.

Dit toetsingskader hebben we opgesteld op basis van 3 soorten bronnen: 

  • Wet- en regelgeving, richtlijnen en zogeheten ‘veldnormen’.
  • Thema’s die zorgverleners belangrijk vinden. Hiervoor hebben we gesproken met de betrokken beroepsgroepen, brancheorganisaties en individuele zorgverleners.
  • Thema’s die cliënten belangrijk vinden. Hiervoor hebben we gesproken met cliënten die roken en cliënten met overgewicht.

Dit toetsingskader gaat over het toezicht op persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg voor volwassenen die roken en/of overgewicht hebben. De strijd tegen roken en overgewicht is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Goede persoonsgerichte leefstijlbegeleiding kan daarin een verschil maken.

Dit toetsingskader heeft 3 thema’s. Per thema is een aantal normen beschreven. Deze gaan over de belangrijkste uitgangspunten van leefstijlbegeleiding voor volwassenen met overgewicht en/of die roken. Deze volwassenen hebben nog geen van de volgende chronische ziekten: diabetes type II, cardiovasculaire aandoening, astma of COPD. Het gaat om geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.

De inspectie gebruikt dit toetsingskader vanaf 2022. Inspecteurs toetsen op deze thema’s. Veldnormen, richtlijnen en wet- en regelgeving zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom past de inspectie het toetsingskader aan wanneer dat nodig is.  

De inspectie kijkt of de leefstijlbegeleiding persoonsgericht is. Dat betekent dat het past bij de wensen en behoeften van de cliënt. De drie thema’s van het toetsingskader zijn:

  1. Cliënt centraal
  2. Integrale zorg
  3. Deskundige zorgverlener

Bij ieder thema staat een korte toelichting beschreven. Onderaan het toetsingskader staat een begrippenlijst met uitleg van begrippen die de inspectie in het toetsingskader gebruikt.

Openbaarmaking  

Dit toetsingskader wordt op de website van de inspectie gepubliceerd (www.igj.nl). Met het openbaar maken van dit toetsingskader wil de inspectie:

  • transparantie bieden over haar werkwijze
  • het leveren van goede en veilige zorg stimuleren
  • patiënten, cliënten, naaste(n), burgers, zorgverleners, politiek en publiek informeren over haar toezicht.