Overige paramedici

Op deze pagina leest u informatie over het toezicht op ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, huidtherapeuten, podotherapeuten en optometristen en orthoptisten die werkzaam zijn in de eerste lijn.

Waar moet de zorg door paramedici aan voldoen?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat zorgaanbieders en besturen handelen volgens de de wet- en regelgeving en (veld)normen.

Belangrijke wetten voor paramedici zijn:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De (veld)normen zijn te vinden op de websites van de beroepsverenigingen en/of op de website van Zorginstituut Nederland.

Veldnormen zijn geen algemeen verbindende voorschriften; ze hebben de status van een zwaarwegend advies. Dat wil zeggen dat een zorgaanbieder zich in het algemeen aan de veldnorm moet houden, maar er in het belang van de patiënt beargumenteerd en toetsbaar van mag afwijken om tot goede zorg te komen.

Hoe houdt IGJ toezicht op de paramedische zorg?

Belangrijke uitgangspunten van het toezicht

  • We gaan ervan uit dat de zorgaanbieder intrinsiek gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren.
  • In onze ogen neemt de kwaliteit van zorg toe en de kans op gezondheidschade af als mensen die in de zorg werken professioneel handelen volgens de wet- en regelgeving en (veld)normen. Daarom bevorderen we de naleving van wet- en regelgeving en (veld)normen. 

Vormen van toezicht

De inspectie gebruikt twee vormen van toezicht:

  • Risicotoezicht: proactief toezicht gericht op de grootste risico’s in de zorg.
  • Incidententoezicht: reactief toezicht op basis van meldingen.

Toezicht op melden

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Wanneer zet IGJ maatregelen in?

Daar waar de zorgaanbieder tekort schiet, treden we proportioneel handhavend op. Dat betekent dat we kiezen voor een maatregel die past bij de omvang van het risico en de ernst van de (mogelijke) schade. De ene keer betekent dit dat de zorgaanbieder gevraagd zal worden om een verbeterplan op te stellen, de andere keer kan dat betekenen dat we genoodzaakt zijn een tuchtprocedure te starten. Lees meer over de maatregelen die IGJ kan nemen.

Aandachtsgebied in toezicht op paramedici

Signaleren van disfunctioneren

Als een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet meer goed en veilig doet, dan spreken we van disfunctioneren. Disfunctioneren kan bijvoorbeeld te maken hebben met alcohol- of drugsgebruik of komen door overbelasting, zowel privé als op het werk. Het is belangrijk dat zorgverleners samen met collega’s dit soort problemen proberen te erkennen en te bespreken. Wanneer er sprake is van mogelijk disfunctioneren of ontslag wegens disfunctioneren zullen we hiernaar onderzoek doen.