Overige paramedici

Op deze pagina leest u informatie over het toezicht op ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, huidtherapeuten, podotherapeuten en optometristen en orthoptisten die werkzaam zijn in de eerste lijn.

Waar moet de zorg door paramedici aan voldoen?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat zorgaanbieders en besturen handelen volgens de de wet- en regelgeving en (veld)normen.

Belangrijke wetten voor paramedici zijn:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De (veld)normen zijn te vinden op de websites van de beroepsverenigingen en/of op de website van Zorginstituut Nederland.

Veldnormen zijn geen algemeen verbindende voorschriften; ze hebben de status van een zwaarwegend advies. Dat wil zeggen dat een zorgaanbieder zich in het algemeen aan de veldnorm moet houden, maar er in het belang van de patiënt beargumenteerd en toetsbaar van mag afwijken om tot goede zorg te komen.

Hoe houdt IGJ toezicht op de paramedische zorg?

Belangrijke uitgangspunten van het toezicht

 • We gaan ervan uit dat de zorgaanbieder intrinsiek gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren.
 • In onze ogen neemt de kwaliteit van zorg toe en de kans op gezondheidschade af als mensen die in de zorg werken professioneel handelen volgens de wet- en regelgeving en (veld)normen. Daarom bevorderen we de naleving van wet- en regelgeving en (veld)normen. 

Vormen van toezicht

De inspectie gebruikt twee vormen van toezicht:

 • Risicotoezicht: proactief toezicht gericht op de grootste risico’s in de zorg.
 • Incidententoezicht: reactief toezicht op basis van meldingen.

We houden bij paramedici vooral toezicht op basis van meldingen, waaronder:

 • Verplichte meldingen door zorgaanbieders
  Zorgaanbieders zijn verplicht bepaalde incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van:
 • Andere meldingen door zorgaanbieders zoals over titelmisbruik en een vals opleidingscertificaat. 
 • Meldingen door burgers

Onderzoek naar incidenten

In de meeste gevallen vragen we aan de zorgaanbieder zelf het incident te onderzoeken. In dit onderzoek moet onder andere aandacht worden besteed aan spiegeling van de gebeurtenissen aan geldende beroepsnormen en aan leerpunten en passende verbetermaatregelen. Wij beoordelen het onderzoeksrapport van de zorgaanbieder. We toetsen vooral of de zorgaanbieder in staat is te leren van ongewenste uitkomsten van zorg. Zie ook het onderwerp ‘Leren van calamiteiten’.

In sommige gevallen voeren wij een eigen onderzoek uit. Bijvoorbeeld als het onderzoek niet voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. Het kan daarbij voorkomen dat de zorgaanbieder wordt uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de inspectie in Utrecht. De inspectie kan ook een bezoek aan de praktijk van de zorgaanbieder brengen.

Wanneer zet IGJ maatregelen in?

Daar waar de zorgaanbieder tekort schiet, treden we proportioneel handhavend op. Dat betekent dat we kiezen voor een maatregel die past bij de omvang van het risico en de ernst van de (mogelijke) schade. De ene keer betekent dit dat de zorgaanbieder gevraagd zal worden om een verbeterplan op te stellen, de andere keer kan dat betekenen dat we genoodzaakt zijn een tuchtprocedure te starten. Lees meer over de maatregelen die IGJ kan nemen.

Aandachtsgebied in toezicht op paramedici

Signaleren van disfunctioneren

Als een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet meer goed en veilig doet, dan spreken we van disfunctioneren. Disfunctioneren kan bijvoorbeeld te maken hebben met alcohol- of drugsgebruik of komen door overbelasting, zowel privé als op het werk. Het is belangrijk dat zorgverleners samen met collega’s dit soort problemen proberen te erkennen en te bespreken. Wanneer er sprake is van mogelijk disfunctioneren of ontslag wegens disfunctioneren zullen we hiernaar onderzoek doen.