Toezicht op de verpleging en verzorging thuis

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zorgaanbieders die zorg thuis aanbieden. Het gaat om verpleging en verzorging van mensen thuis door de wijkverpleging. Soms gaat het om een korte periode van intensieve verzorging, zoals tijdens een herstelperiode na een ingreep in het ziekenhuis. Maar er zijn ook mensen die langdurig ziek zijn en langere tijd verpleging of verzorging nodig hebben.

De zorg door de wijkverpleging kan zijn gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook kan het zijn dat een cliënt zorg krijgt vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Waar let de inspectie op bij haar toezicht?

De inspectie wil er met haar toezicht voor zorgen dat een cliënt thuis goede en veilige zorg krijgt. Bij ons toezicht staat de cliënt centraal. Daarbij krijgt de rol en taak van de wijkverpleegkundige veel aandacht. De inspectie kijkt naar 5 thema’s:

 1. Cliënt centraal: heeft de patiënt de regie over zijn situatie? Zijn de wensen van de cliënt het uitgangspunt voor de zorg die hij krijgt?
 2. Integrale zorg: hoe verloopt  de samenwerking tussen wijkverpleging en mantelzorgers, tussen de wijkverpleging onderling en tussen de wijkverpleging en andere zorgprofessionals?
 3. Veiligheid: bijvoorbeeld medicatieveiligheid, maar ook een veilige zorgrelatie met de patiënt en een veilige uitvoering van verpleegtechnische handelingen.
 4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige: aandacht voor de coördinerende rol in het team, de indicatiestelling, de inhoudelijke aansturing en hoe de intakes verlopen.
 5. Sturen op kwaliteit: hoe ondersteunt de thuiszorginstelling de wijkverpleging, zodat die zijn/ haar werk goed kan doen?

Deze thema’s zijn ook beschreven in het toetsingskader.

Andere vormen van toezicht

Naast het gewone toezicht op de wijkverpleging kunnen de wijkverpleegkundige en de thuiszorginstelling ook nog op andere manieren te maken krijgen met de inspectie:

 • Toezicht op incidenten
  De thuiszorginstelling is verplicht om incidenten zoals geweld, een calamiteit en een ontslag wegens disfunctioneren te melden bij de inspectie. Die vraagt de instelling dan om onderzoek te doen.
   
 • Toezicht op nieuwe thuiszorgaanbieders
  Een nieuwe thuiszorginstelling voor verpleging en verzorging kan bezoek krijgen in het kader van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders.
   
 • Toezicht op zorgnetwerken
  De inspectie kan ook langskomen in het kader van het toezicht op zorgnetwerken.

Daarnaast brengt de inspectie thematische bezoeken, zoals voor infectiepreventie.

Schematische weergave van de punten genoemd onder 'Waar let de inspectie op bij haar toezicht?'.
©IGJ