Infectiepreventie in verpleeghuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil met haar toezicht op de infectiepreventie bijdragen aan verantwoorde zorg voor ouderen. Infecties met resistente bacteriën vormen namelijk een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Wat ons betreft verdient infectiepreventie in de verpleeghuiszorg meer prioriteit.

Wat vragen we van instellingen?

Goede infectiepreventie en een effectief antibioticabeleid vragen om een bedrijfscultuur waar deze thema’s prioriteit krijgen. Deze aandacht helpt om de veiligheid van bewoners te garanderen. De specialist ouderengeneeskunde is hierbij mede verantwoordelijk voor een beleid dat er voor zorgt dat de verplegenden en verzorgenden goed weten wat ze moeten doen om veilige zorg te leveren aan kwetsbare ouderen.

Bestuurders hebben als taak om rond deze thema’s deskundigheidsbevordering en scholing te stimuleren. Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in Verpleeghuizen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de verschillende brancheorganisaties stimuleert en ondersteunt verpleeghuizen hierbij. Op de website resistentiepreventie.nl is alle informatie hierover te vinden.

Onderzoek in 2018: infectiepreventie niet op orde

Eind 2017 en begin 2018 bezochten we 19 verpleeghuizen, waarbij we specifiek keken naar infectiepreventie. Daarvoor gebruikten we dit toetsingskader.  Bij 18 van de 19 instellingen bleek de infectiepreventie en het antibioticabeleid niet op orde. Bij deze instellingen hebben we vervolgens maatregelen getroffen.

De bevindingen van deze 19 bezoeken zijn terug te lezen in een factsheet. We verwachten dat de verbeterpunten op het gebied van infectiepreventie van deze instellingen voor andere verpleeghuizen tot voorbeeld kunnen dienen. Zo leren verpleeghuizen van elkaar. Ook de brancheorganisaties hebben hier een belangrijke rol in.

In 2019 zal de inspectie het toezicht op infectiepreventie in de verpleeghuiszorg daarom voortzetten.