Infectiepreventie in verpleeghuizen

Infecties - met of zonder resistente bacteriën -  zijn gevaarlijk voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het belangrijk deze infecties te voorkomen en te zorgen voor zorgvuldig gebruik van antibiotica in verpleeghuizen. 

Dit vragen we van instellingen

De verplegenden en verzorgenden moeten weten wat ze moeten doen om veilige zorg te leveren aan kwetsbare ouderen. Zorg waarbij onder meer het risico op infecties zo klein mogelijk is. De specialist ouderengeneeskunde is mede verantwoordelijk voor een beleid hierover.

Bestuurders moeten er voor zorgen dat verplegenden en verzorgenden genoeg informatie en scholing krijgen over dit onderwerp. Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in Verpleeghuizen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de verschillende brancheorganisaties stimuleert en ondersteunt verpleeghuizen hierbij. 

Op de website resistentiepreventie.nl is alle informatie hierover te vinden.

Het coronavirus COVID-19

Onze inspecteurs leggen, naast de reguliere bezoeken, ook bezoeken af met de focus op infectiepreventie in het algemeen en op coronapreventie in het bijzonder. Hierbij gebruiken we het Toetsingskader infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg. Verder besteden we bij alle reguliere bezoeken aandacht aan corona- en infectiepreventie.

Zodra we signalen krijgen dat er bij een zorgaanbieder een corona-uitbraak is, nemen we contact op met de bestuurder.  Als het nodig is, leggen we bij een uitbraak een bezoek af. Is een bezoek niet mogelijk, dan houden we digitaal contact.