Melden incidenten verpleeghuizen

Verpleeghuizen moeten intern een systeem hebben om veilig incidenten te kunnen melden. Ook moeten zij incidenten goed onderzoeken om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo kunnen ze passende maatregelen nemen om deze oorzaken aan te pakken. En de zorg steeds veiliger te maken. Verpleeghuizen zijn verplicht om ernstige incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er een risico is op onveilige zorg. Maar meldingen zijn ook belangrijk als hulpmiddel voor zorgverleners om te kunnen leren. Zo verkleint de kans op herhaling.

Verplicht melden

Welke gebeurtenissen u moet melden staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):

Een calamiteit (dit moet binnen drie werkdagen)

We spreken van een calamiteit als een cliënt ernstige schade heeft opgelopen. Of zelfs is overleden, omdat er iets niet goed is gegaan in de zorgverlening. Bijvoorbeeld: verzorgenden hebben de valpreventie niet goed uitgevoerd. Vervolgens valt de cliënt en breekt zijn heup. Of een cliënt heeft verkeerde medicatie gekregen met ernstige bijwerkingen tot gevolg. Lees verder over het melden van een calamiteit.

Geweld in de zorgrelatie

Bijvoorbeeld als een zorgverlener geweld gebruikt tegen een cliënt of bij seksueel misbruik. Voor geweld tussen cliënten onderling gelden aanvullende beleidsregels. Daarnaast moet u alle vormen van mishandeling en dwang melden die strafbaar zijn. Het maakt niet uit waar het geweld tussen deze personen is gebeurd. Wat precies strafbaar is staat in artikel 300 en 284 in het Wetboek van Strafrecht.
Lees verder over het melden van geweld in de zorgrelatie.

Ontslag bij disfunctioneren

Als u een zorgverlener ontslaat, bijvoorbeeld omdat hij voor onveilige situaties voor cliënten zorgde. Of als hij misschien strafbare feiten heeft gepleegd.
Lees verder over melden ontslag bij disfunctioneren.

Combinatie van meldingen

Een incident kan bestaan uit meerdere verplichte meldingen. Bijvoorbeeld een calamiteit in combinatie met geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren. In zo’n geval moet u deze incidenten apart melden en onderzoeken.

Incident in de zorgketen

Bij een calamiteit kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. De gebeurtenis vond plaats in een zorgketen. Bijvoorbeeld een woon- zorgcentrum, een huisarts, een huisartsenpost, de ambulance en een ziekenhuis. In zo’n situatie moet u het incident samen met uw ketenpartners onderzoeken. En verbetermaatregelen opstellen voor de hele keten.

Wie onderzoekt de melding?

In de meeste situaties vragen wij u de melding zelf te onderzoeken. Gaat het om een melding waarbij de cliënt overleed? Dan moet u een externe onafhankelijke voorzitter aanstellen die het onderzoek leidt. De inspectie neemt nadat ze de melding heeft ontvangen contact op met de familie of nabestaanden. Als deze twijfels hebben over het onderzoek naar de calamiteit kan de inspectie overwegen zelf onderzoek te doen.

Ook doen we zelf onderzoek als:

  • Er acuut gevaar dreigt voor de veiligheid van cliënten.
  • Als u zich niet houdt aan de wettelijke regels voor het omgaan met klachten.
  • Als u vaker een melding niet goed heeft onderzocht.

De inspectie onderzoekt de feiten door met direct betrokkenen te spreken.

Heeft u een klacht over de zorg?

Klachten van burgers zijn ook een belangrijk signaal over de kwaliteit van zorg voor de inspectie.  De inspectie krijgt deze klachten binnen via het Landelijk Meldpunt Zorg. De inspectie behandelt zelf geen klachten over de zorg. Maar in bepaalde gevallen kan de inspectie wel een klacht als melding behandelen. Lees verder op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg.

Anoniem melden

Hebt u belangrijke informatie voor de inspectie, maar wilt u anoniem blijven? Lees verder hoe u anoniem een melding kunt doen.