Evenementenzorg

Iedere dag bieden vrijwilligers en zorgprofessionals zorg aan bezoekers en deelnemers tijdens evenementen. Bijvoorbeeld bij sportwedstrijden, festivals of concerten. Denk aan eerste hulp bij ongelukken, verpleegkundige zorg, medische zorg, maar ook specialistische spoedzorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van de zorg bij evenementen. 

Evenementen - toetsingskader
Beeld: ©ANP

Zorgprofessionals moeten goede zorg verlenen. Zij moeten zich houden aan professionele normen en wet- en regelgeving. De inspectie gebruikt bij het toetsen van de kwaliteit van zorg tijdens een evenement de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Deze veldnorm is per 2022 vastgesteld. Later volgt een evaluatie. 

De VNEZ is een veldnorm voor goed professioneel organisatorisch en medisch handelen in de evenementenzorg. Ook is het een gedragscode voor medewerkers van aanbieders van deze zorg. De veldnorm kwam tot stand met hulp van een groot aantal partijen en veel evenementenzorgorganisaties gaan hiermee akkoord. 

Op wie houdt de inspectie toezicht bij evenementenzorg? 

Verleent een organisatie zorg op een evenement? Dan beschouwt de inspectie deze als een zorgaanbieder volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Hiermee valt de evenementenzorgorganisatie onder het toezicht van de IGJ en moet zij calamiteiten verplicht melden. 

Soms krijgt de inspectie meldingen over (mogelijke) tekortkomingen in de evenementenzorg. Dan kan zij evenementenzorgorganisaties vragen om zelf onderzoek te doen. Ook kan zij zelf een onderzoek beginnen. De inspectie hield nog niet eerder toezicht vanuit de Veldnorm Evenementenzorg. Daarom voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. Hiermee wil de inspectie de invoering van de Veldnorm Evenementenzorg stimuleren. 

Hoe ziet de pilot van de inspectie bij evenementen eruit? 

De inspectie beoordeelt of de voorwaarden aanwezig zijn voor goede en veilige evenementenzorg. Ook kijkt zij hoe evenementenzorgorganisaties de veldnorm evenementenzorg in de praktijk brengen. 

Tijdens het bezoek spreken inspecteurs met de bestuurder, de medisch manager evenementenzorg (MME), de coördinator op het evenement en een aantal zorgverleners. Daarnaast kijkt de inspectie op een evenement naar een aantal zorgposten. De inspectie onderzoekt wat goed gaat en of er problemen zijn. Na ieder inspectiebezoek stelt zij een rapport op, dat op de website wordt gepubliceerd. 

Waar let de inspectie op? 

Tijdens bezoeken aan evenementenzorgorganisaties gebruikt de inspectie het toetsingskader Toezicht kwaliteit van evenementenzorg. Een toetsingskader bestaat uit normen en daarbij horende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. En op de veldnormen, richtlijnen en handreikingen van beroepsorganisaties van zorgverleners en branchepartijen.

Het toetsingskader evenementenzorg is eerder besproken met alle betrokken partijen. Het bestaat uit 3 thema’s: 

  1. Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional. 
  2. Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost. 
  3. Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie.

Waarom is er een Veldnorm Evenementenzorg?

Evenementenzorg moet bezoekers, deelnemers en medewerkers van een evenement passende eerste hulp en medische zorg bieden. Die hulp of zorg moet afgestemd zijn op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement. Ook stelt de evenementenvergunning eisen aan evenementenzorg. 

Zorgaanbieders moeten de risico’s voor bezoekers goed inschatten en passende maatregelen nemen voor goede zorg. De veldnorm helpt hen hierbij. 

Meer over de veldnorm evenementenzorg en wat deze voor u betekent staat op de website Veldnorm Evenementenzorg