Ambulancezorg

De mensen van de ambulancezorg verlenen zorg, vervoeren patiënten of verwijzen door naar een andere zorgverlener. Ambulancezorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. De ambulancezorg in Nederland is per regio georganiseerd. Er zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en). Patiënten om een medische reden uit het buitenland naar Nederland brengen (en andersom), is bijzondere ambulancezorgverlening. Bijvoorbeeld als iemand naar huis wordt gebracht na een ongeluk in het buitenland.

Wat doet IGJ?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat de ambulancezorgaanbieders goede zorg leveren. Dit geldt voor de reguliere ambulancezorg en de bijzondere ambulancezorg. Wij beoordelen of zorgaanbieders en zorgbestuurders: 

  • de branchenormen respecteren; 
  • zich steeds inspannen voor nog meer verbetering van de zorg;  
  • professioneel te werk gaan binnen de wet- en regelgeving en de veldnormen.

De regels en eisen aan de kwaliteit staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Veldnormen zijn de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen, protocollen en afspraken. Zie ook de Nota Goede Ambulancezorg.
De protocollen voor de ambulancezorg zijn ontwikkeld in overleg met verschillende partijen: 

  • wetenschappelijke verenigingen; 
  • de branchevereniging van (ambulance)verpleegkundigen (V&VN); 
  • de koepelorganisatie van de ambulancezorg (AZN). 

Een belangrijke veldnorm is het Landelijk Protocol Ambulancezorg.
We maken gebruik van meldingen die we ontvangen van zorgaanbieders, fabrikanten en privépersonen. Zorgaanbieders zijn verplicht calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en ontslag wegens disfunctioneren te melden bij IGJ. De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Calamiteit melden

Een calamiteit kunt u hier melden. Er is een algemene richtlijn voor calamiteitenrapportages. Maar als ambulancezorgverlener kunt u gebruik maken van de de richtlijn voor calamiteitenrapportages van ambulancevoorzieningen en huisartsenposten. IGJ heeft dit format samen ontwikkeld met de Huisartsen Diensten Structuren en de brancheorganisatie InEen.

Meld op tijd

Als zorgaanbieder heeft u 6 weken de tijd om vast te stellen of een gebeurtenis een calamiteit is. Daarbij gaan we uit van de definitie van een calamiteit zoals die staat in de Wkkgz. Stelt u vast dat het gaat om een calamiteit? Op dat moment moet u dit onverwijld (binnen drie werkdagen) bij de inspectie te melden. Dit staat in de toelichting op het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Voldoet u niet hieraan? Dan kan dit leiden tot een bestuurlijke boete volgens de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (Wubhv). 

Hoe gaat IGJ om met meldingen?

Als een  ambulancedienst of een burger een calamiteit meldt, vragen we de ambulancedienst eerst zelf een onderzoek te doen naar wat er is gebeurd. De ambulancedienst laat IGJ weten over het onderzoek en wat daaruit is gekomen. Bij de beoordeling van het onderzoek kijken we of voldoende duidelijk is geworden hoe de gebeurtenis heeft kunnen ontstaan. Welke verbetermaatregelen neemt de zorginstelling om de kans op dit soort gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen?

Het gaat hierbij niet om de schuld, maar om de vermijdbaarheid van toekomstige calamiteiten. We hebben daarbij ook aandacht voor het betrekken van de patiënt (of nabestaanden) bij het onderzoek.
De lessen die worden geleerd uit alle calamiteitenonderzoeken samen worden besproken met de ambulancediensten. Zo kan de zorg steeds verbeteren.