Beveiligers in de zorg

Zorginstellingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zorg moet veilig, toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. In algemene zin is het gangbaar dat instellingen ondersteunende functionarissen inzetten voor bepaalde (deel)taken in het zorgproces. Zoals activiteitenbegeleiding, hulp bij voedingsmomenten of een logistiek begeleider. Iedere keer dat dit gebeurt moet goed worden afgewogen wat dit oplevert en of eventuele risico’s voldoende worden beheerst.

Dat instellingen zoeken naar andere vormen van begeleiding is bekend en komt onder meer voort uit de druk op het personeelsbestand. De inzet van een beveiliger (of variant daarop) en ander ondersteunend personeel kan helpen om die druk weg te nemen. Dit kan bijdragen aan de ambitie om insluiting of incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Een beveiliger kan een gewenste aanvulling zijn op de inzet van deskundige zorgverleners, maar kan deze niet vervangen. De inzet maakt wel deel uit van het zorgaanbod. Dat maakt dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieder om zorg te dragen voor onder andere scholing, adequate toebedeling van taken en aansturing.

Toezicht op goede en veilige zorg

In een zorginstelling is de raad van bestuur eindverantwoordelijk voor goede en veilige zorg. Hieronder valt ook de veiligheid van medewerkers. In haar toezicht let de inspectie op onderwerpen die te maken hebben met mogelijke risico's voor de kwaliteit van zorg of veiligheid. Zo vragen inspecteurs in gesprekken met de raad van bestuur hoe gestuurd wordt op kwaliteit en veiligheid van zorg, welke risico’s zij ziet en welke maatregelen zij neemt om die risico’s te beheersen. Daarnaast kijkt de inspectie op de werkvloer en gaat zij met zorgverleners in gesprek om na te gaan of zij in staat zijn om goede en veilige zorg te bieden. Daarbij komt regelmatig aan de orde welke samenstelling van personeel met diverse functies en achtergronden wordt gehanteerd. Ook wordt gekeken naar de verhouding tussen vaste medewerkers en flexwerkers.