Toezicht en handhaving

Per 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Wmo 2015 in werking getreden, waarmee de jeugdhulp, de kinderbescherming, de jeugdreclassering, de jeugd-ggz, de jeugd-lvb en de taken van Veilig Thuis (AMHK) worden geregeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Veiligheid en Justitie hebben de taak toezicht te houden op de naleving van deze wetten en de daaruit voortvloeiende regelgeving.