Zakelijke weergave calamiteitenrapport regievoering gemeente Gooise Meren

Naar aanleiding van het overlijden van een jeugdige in april 2020 deden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek naar de uitvoering van versterkte procesregie door de gemeente Gooise Meren.

De jeugdige woonde in een begeleid-wonen-voorziening in afwachting van diagnostisch onderzoek, behandeling en verblijf passend bij haar problematiek. Gedurende langere tijd waren meerdere professionals bij de hulp aan de jeugdige en haar gezinssysteem betrokken (geweest). Samenwerkende partijen hadden in deze casus gekozen voor versterkte procesregie. De versterkte procesregie is vergelijkbaar met het zogenaamde drangtraject van de Gecertificeerde Instellingen. In 2018 hebben de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek de verantwoordelijkheid voor drangtrajecten in de vorm van versterkte procesregie overgenomen van de Gecertificeerde Instellingen.

Het onderzoek richtte zich op de vraag of de gemeente in voorliggende casus de versterkte procesregie conform haar eigen beleid en relevante kwaliteitsnormen over regievoering in het sociaal domein had uitgevoerd. Het beoogde doel was de gemeente inzicht te geven in enerzijds de kwaliteit van de uitvoering van de (versterkte) procesregie en de verbetermogelijkheden, anderzijds in haar positie als procesregisseur in het jeugdveld. Op grond van het onderzoek concluderen de inspecties dat de gemeente in de voorliggende casus onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de versterkte procesregie zoals op basis van de eigen werkinstructie en de handreiking Regie Sociaal Domein verwacht had mogen worden. Samenwerkende partijen zijn er niet in geslaagd om tijdig passende hulp voor de jeugdige te realiseren, die paste bij de problematiek.
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan de conclusies en aanbevelingen van de inspecties en op grond daarvan een verbeterplan opgesteld. De inspecties zijn van oordeel dat de gemeente met dit verbeterplan de intentie om van deze verdrietige gebeurtenis te leren en verbeteren concretiseert.

De inspecties betuigen hun medeleven aan de familie van de jeugdige.