Compassie Jeugdhulp, Den Haag

In januari en februari 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij Compassie Jeugdhulp B.V. in Den Haag. Jeugdigen voelen zich gehoord door de begeleiders van Compassie en ervaren oprechte interesse. Begeleiders weten de jeugdigen, ondanks hun lange hulpverleningsgeschiedenis, te motiveren voor hulp. 

De inspectie vindt de financiële problemen van Compassie zorgelijk. Dit maakt dat de continuïteit van hulp aan de jeugdigen in gevaar komt. Er moet op zeer korte termijn verbetering komen in de financiële situatie van Compassie.

De inspectie verwacht dat Compassie de verbeterpunten en aandachtspunten die in het rapport zijn genoemd, vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Op basis van de inhoud van het plan beslist de inspectie over het vervolg.