Gezinshuis D’n Eikelenbosch

Op 20 januari (online in verband met de Covid-19 maatregelen) en 8 maart 2021 (fysiek) heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij gezinshuis D’n Eikelenbosch. Gezinshuis D’n Eikelenbosch biedt 24-uurs opvang aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. De aanbieder is met jeugdhulp gestart in augustus 2019. 

Gezinshuis D’n Eikelenbosch voldeed op het moment van het onderzoek aan tien van de veertien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft gezinshuis D’n Eikelenbosch maatregelen genomen, zodat wordt voldaan aan dertien verwachtingen. 

De inspectie verwacht dat gezinshuis D’n Eikelenbosch maatregelen neemt om te voldoen aan de veertien verwachtingen. Er is nog verbetering nodig op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in. 
  • Daarnaast is er verbetering nodig op de aandachtspunten: 
  • Er moeten nog drie evaluatie besprekingen in de eerste helft van 2021 gepland worden. 
  • Het is nog onbekend of gezinshuis D’n Eikelenbosch voldoet aan de toets van gezinshuis.com met betrekking tot de implementatie van de portal. 
  • De gezinshuismoeder is nog niet SKJ geregistreerd. 

De inspectie verwacht van gezinshuis D’n Eikelenbosch binnen zes weken na ontvangst van het vastgestelde rapport een schriftelijke verklaring dat wordt voldaan aan de veertien basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp en de daarbij horende opgevraagde documenten. Indien gezinshuis D’n Eikelenbosch op die datum nog niet volledig voldoet aan de verwachtingen dient zij de inspectie te informeren over de reden voor de vertraging. Tevens dient zij aan te geven wanneer zij wel zal voldoen aan de verwachtingen. De inspectie zal de voortgang bij gezinshuis D’n Eikelenbosch volgen en zo nodig toetsen in de praktijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2016 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.