Flevostate B.V. Emmeloord en Zuidlaren

In maart 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een hertoets uit bij Flevostate. Aanleiding hiervoor was een eerder onderzoek van de inspectie in augustus en september 2020 bij Flevostate. De inspectie maakte zich destijds zorgen over de voorwaarden waaronder Flevostate zorg bood aan jeugdigen. 

Flevostate is een aanbieder die ambulante hulp, ggz behandeling en verblijf biedt aan jeugdigen tot achttien jaar.

Met Flevostate is na de bezoeken in 2020 een intensief verbetertraject doorlopen. Het doel van de hertoets in maart 2021 was om te bepalen of Flevostate verantwoorde jeugdhulp biedt. Bij de hertoets heeft de inspectie de verwachtingen die eerder als onvoldoende waren beoordeeld of waarbij een aandachtspunt is geformuleerd opnieuw onderzocht en beoordeeld. De ambulante hulp die Flevostate biedt viel buiten de reikwijdte van deze hertoets. 

Hertoets in maart 2021

De inspectie stelt vast dat Flevostate sinds het toezicht van augustus en september 2020 een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich duidelijk heeft verbeterd op de onderzochte verwachtingen.

Flevostate voldeed op het moment van de hertoets in maart 2021 aan 9 van de 10 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Aan één verwachting voldeed Flevostate nog niet volledig. Verbetering is nog nodig op de volgende verwachting: 

  • De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te houden.

Verder formuleert de inspectie bij drie verwachtingen een aandachtspunt. 

De inspectie acht Flevostate in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat zij concrete verbetermaatregelen doorvoert om ook aan de laatste verwachting te voldoen en de aandachtspunten op te heffen.

Bij de als onvoldoende beoordeelde verwachting heeft Flevostate een aantal vervolgstappen gezet bij de al eerder getroffen verbetermaatregelen zoals de start met de klinische lessen. De inspectie ziet voor de aankomende periode twee risico’s rond de continuïteit van zorg. Het betreft hier de huisvesting van Flevostate en de personeelsbezetting. De inspectie verwacht de komende tijd periodiek door Flevostate geïnformeerd te worden over de huisvesting en personeelsbezetting. De inspectie zal deze voortgangsinformatie beoordelen en op basis daarvan het vervolg bepalen.