Kenniscentrum AD(H)D en ASS, Nijmegen

In december 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Kenniscentrum AD(H)D EN ASS B.V. Doel van het toezicht was om te bepalen of Kenniscentrum verantwoorde jeugdhulp biedt. 

Kenniscentrum begeleidt mensen met ADHD, ADD en ASS met een gemiddeld tot hoogbegaafde intelligentie. Naast AD(H)D en ASS is er soms ook sprake van persoonlijkheids-, verslavings-, gezins-, individuele problematiek, faalangst of een negatief zelfbeeld. Kenniscentrum biedt individuele hulp, groepsbegeleiding en buitenschoolse begeleiding (bsb) aan.

Op het moment van toezicht verleent de aanbieder ondersteuning aan in totaal 44 jeugdigen op basis van de Jeugdwet. Daarnaast begeleidt Kenniscentrum ongeveer 36 cliënten ouder dan 18 jaar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Kenniscentrum voldeed op het moment van het toezicht aan 19 van de 22 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  •  Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
  • Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. 
  • De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te houden.

Daarnaast heeft de inspectie bij 2 verwachtingen een aandachtspunt geformuleerd.

De inspectie acht Kenniscentrum in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Kenniscentrum concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit het reguliere toezicht.