Melden voor jeugdhulpaanbieders

Vanaf 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming verplicht om calamiteiten en geweld te melden.

In de periode van 19 november tot 30 november 2018 is het e-mailadres van de Commissie Meldingen Jeugd tijdelijk niet bereikbaar geweest als gevolg van een technisch mankement. Als u twijfelt of uw melding of andere berichtgeving in deze periode bij de inspectie is aangekomen, neemt u dan alstublieft contact op met het meldpunt van de inspectie.  Het meldpunt is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 088-120 5000  (lokaal tarief), en via e-mail op meldpunt@igj.nl.

Op deze pagina treft u informatie aan over:

 • Verplicht melden van calamiteiten en geweld volgens de Jeugdwet.
 • Beleidsregels inzake de meldplicht geweld tussen cliënten.
 • Leidraad meldingen jeugd.
 • Meldformulieren.
 • Digitaal meldformulier.
 • Handvatten intern onderzoek.
 • Veelgestelde vragen.

Verplicht melden van calamiteiten en geweld volgens de Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming verplicht om calamiteiten en geweld te melden (Jeugdwet, artikel 4.1.8).

Er zijn twee soorten meldingen die u als jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling, Veilig Thuis organisatie of Raad voor de Kinderbescherming aan de inspectie kunt doen:
1. een melding over een calamiteit;
2. een melding over geweld.

Calamiteit (Jeugdwet, artikel 1.1)

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid.

Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering (Jeugdwet, artikel 1.1)

Lichamelijk geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.

Beleidsregels inzake meldingen geweld tussen cliënten

Op 15 augustus 2017 hebben de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie beleidsregels over de meldplicht van geweld tussen cliënten in de Staatscourant gepubliceerd, die de reikwijdte van de meldplicht nader definiëren.

U vindt hier de  beleidsregels.

Leidraad meldingen jeugd

Deze Leidraad is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Leidraad Meldingen Jeugd

In de periode van 19 november tot 30 november 2018 is het e-mailadres van de Commissie Meldingen Jeugd tijdelijk niet bereikbaar geweest als gevolg van een technisch mankement. Als u twijfelt of uw melding of andere berichtgeving in deze periode bij de inspectie is aangekomen, neemt u dan alstublieft contact op met het meldpunt van de inspectie.  Het meldpunt is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 088-120 5000  (lokaal tarief), en via e-mail op meldpunt@igj.nl.

Meldformulieren

Hieronder vindt u de digitale meldformulieren van de inspectie. Om te melden heeft u een inlogcode nodig:
Meldformulier Meldingen Jeugd 

Heeft u (nog) geen inlogcode, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe aanbieder van jeugdhulp bent? U kunt zich via de link hieronder registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen:
Registratieformulier nieuwe instellingen

Gebruik het Meldformulier gedwongen medicatie jeugdhulp voor het melden van toegepaste gedwongen medicatie bij een jeugdige. U heeft voor dit formulier geen inlogcode nodig.

Handvatten intern onderzoek

Als u een verplichte melding doet, verzoeken de inspecties u doorgaans om een intern onderzoek te doen aan de hand van Handvatten voor onderzoek die zij hebben opgesteld. Hier treft u de Handvatten aan, in verschillende varianten afhankelijk van wat er gebeurd is. De inspecties geven in hun verzoek aan welke variant van de Handvatten gebruikt moet worden.

Handvatten rapportage algemeen
Handvatten rapportage AMV
Handvatten rapportage geweld door medewerker
Handvatten rapportage geweld door medewerker (sgog)
Handvatten rapportage sgog client-client of client-derde
Handvatten rapportage suicide

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.

Verschil verplichte melding- andere melding

De Jeugdwet onderscheidt twee soorten verplichte meldingen: calamiteit en geweld. De Leidraad Meldingen Jeugd geeft aan hoe de inspecties hiermee om gaan.

Een andere melding is een melding die niet volgens de wet verplicht is. Alles wat verder binnenkomt aan meldingen, signalen, klachten etc. wordt in de leidraad een andere melding genoemd. Ook naar andere meldingen kan onderzoek gedaan worden, ofwel in het regulier toezicht ofwel door de Commissie Meldingen Jeugd. In het webbased meldformulier is de mogelijkheid opgenomen een andere melding te doen.

Wanneer doet de instelling een andere melding?

Een voormelding of vooraankondiging
Dit is mogelijk wanneer een melder eerst tijd nodig heeft om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de calamiteit en de jeugdhulp. Door middel van de mogelijkheid andere melding in het webbased meldformulier kan de melder dan een vooraankondiging doen.

Voorbeelden waarin dit gebeurt zijn:

 • Een meisje heeft in het verleden reeds een aantal malen, bij ruzie, een medewerker beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat na een paar dagen steeds herroepen. Nu heeft ze opnieuw bij een ruzie een medewerker beschuldigd. De instelling laat weten dat deze kwestie speelt en dat zij, wanneer het meisje over een paar dagen bij haar verhaal blijft, alsnog volledig zullen melden, dan wel ons zullen informeren dat zij de beschuldiging heeft ingetrokken.
 • Een cliënt is aangemeld, maar voor het eerste gesprek is er een calamiteit gebeurd. De hulpaanbieder doet een vooraankondiging via een andere melding en onderzoekt of er verband is met de nog niet gestarte jeugdhulp door na te gaan of het misschien een spoedaanmelding betrof die te lang op de wachtlijst terecht is gekomen.

Verdere voorbeelden van andere meldingen via het webbased meldformulier:

 • De melder geeft aan dat bij een andere instelling een calamiteit met een gezamenlijke cliënt is gebeurd die de andere instelling niet wil melden. De melder wil niet zelf een melding calamiteit doen want er is geen relatie met de kwaliteit van zorg van de melder.
 • De melder doet een melding van ernstige gebeurtenissen die niet onder de omschrijving van calamiteit en geweld vallen, maar die de instelling zo ernstig vindt dat ze het toch wil melden (bijvoorbeeld medewerker blijkt een drugsdealer, geen aanwijzingen dat hij dit ook op het werk deed, maar niet uitgesloten).
 • Ook wordt een andere melding gedaan bij grote media aandacht.

Binnen hoeveel tijd na een andere melding moet de instelling een verplichte melding doen?

De inspectie verwacht dat de melder zo snel mogelijk gaat uitzoeken of hij de andere melding doorzet in een verplichte melding. Binnen enkele weken moet dat duidelijk zijn. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt na overleg met de Commissie Meldingen Jeugd bepaald hoeveel tijd de melder nog krijgt. Wanneer instellingen aangeven dat zij na onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat er geen relatie is met de jeugdhulp, wil de inspectie de afwegingen van de instelling weten.

Moet experimenteergedrag van jongeren verplicht gemeld worden?

Bij experimenteergedrag van jongeren hanteert de Commissie Meldingen Jeugd de vlaggenmethode: alleen de rode en de zwarte vlag duiden op seksueel geweld tussen jongeren.
Dat geweld moet verplicht worden gemeld. Zie hiervoor ook het document
“Overwegingen inspecties over melden geweld tussen jeugdigen”..

Hoe uitgebreid moet het onderzoek na een verplichte melding zijn?

Alle verplichte meldingen moeten door de melder met behulp van de Handvatten voor het doen van onderzoek en een methode worden geanalyseerd. In de handvatten staan internationale (WHO) eisen aan de kwaliteit van eigen onderzoek beschreven. Wanneer het onderzoek op deze wijze wordt ingericht en uitgevoerd en wanneer er een goede analysemethodiek wordt gebruikt, kan de instelling leren van wat er fout is gegaan en zich verbeteren.

Zie ook