Melden

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Instellingen zijn volgens de Jeugdwet verplicht calamiteiten en geweld bij de inspectie te melden.

U maakt zich zorgen over een kind

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders én omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Ga naar: Melden bij Veilig Thuis.

U wilt een klacht indienen over een misstand in de jeugdhulp

Heeft u een klacht over de jeugdhulp en wilt u daar een oplossing voor, dan verwijzen wij u door naar de instelling waar uw klacht over gaat. Het in behandeling nemen van individuele klachten behoort namelijk niet tot de taken van de inspectie. Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om zelf klachten op te lossen of hier een uitspraak over te doen. Daarom moet elke instelling beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie. Ga naar:  Klacht over een jeugdhulpaanbieder.

U wilt bij de inspectie melding doen van een misstand in de jeugdhulp

Wij stellen uw melding op prijs, want deze signalen vormen voor de inspectie één van de bronnen van informatie over de kwaliteit van de jeugdhulp. Ga naar:  Wat doet de inspectie met uw melding?