Gezinshuis Terug naar de Toekomst, Woudrichem

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2017 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp, een op maat gesneden toetsingskader voor gestarte gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf bieden.

In juni 2019 heeft de inspectie een toets Nieuwe Toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis Terug naar de Toekomst. Gezinshuis Terug naar de Toekomst voldeed op het moment van het onderzoek aan 11 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan 12 van de 15 beoordeelde verwachtingen.

De inspectie verwacht dat Gezinshuis Terug naar de Toekomst maatregelen neemt om te voldoen aan alle basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Er is nog verbetering nodig op de volgende onderwerpen:

  • Uit de dossiers is navolgbaar aan welke ontwikkeldoelen wordt gewerkt, hoe dit gebeurt, hoe de voortgang op deze doelen is en op welke wijze de ingezette hulp, indien nodig, wordt bijgesteld.
  • Gezinshuisouders verkrijgen een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen zonder onnodig inbreuk te maken op de privacy van de jeugdigen.
  • De gezinshuisouders werken volgens concrete richtlijnen en procedures en stellen deze beschikbaar voor alle aan het gezinshuis verbonden professionals.

De inspectie verwacht van Gezinshuis Terug naar de Toekomst binnen zes weken na ontvangst van het vastgestelde rapport een schriftelijke verklaring te ontvangen dat wordt voldaan aan de vijftien basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Indien Gezinshuis Terug naar de Toekomst op die datum nog niet volledig voldoet aan de verwachtingen, dient zij de inspectie te informeren over de reden voor de vertraging. Tevens dient zij aan te geven wanneer zij wel zal voldoen aan de verwachtingen.

De inspectie zal de voortgang bij Gezinshuis Terug naar de Toekomst volgen en zo nodig toetsen in de praktijk.