Odigos (Gedachtecoach Roseline B.V.), Einighausen

Op 28 maart 2019 heeft de inspectie een hertoets uitgevoerd bij Odigos waarbij is onderzocht of de eerdere tekortkomingen zijn opgeheven. Odigos voldeed op het moment van de hertoets aan 24 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader ‘Verantwoorde Hulp voor Jeugd’.

Drie verwachtingen die betrekking hebben op langdurig verblijf, zijn niet beoordeeld omdat de aanbieder sinds januari 2019 is gestopt met het bieden van langdurig verblijf. Twee verwachtingen voldoen nog niet aan de kwaliteitseisen. Bij één punt formuleerde de inspectie een aandachtspunt.

De inspectie constateert dat het verbetertraject dat Odigos na het onderzoek in september en oktober 2018 heeft ingezet, heeft geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen in de randvoorwaardelijke sfeer zoals het creëren van passende logeerplekken en het sluiten van de voorziening voor 24 uurs begeleiding. Ook heeft Odigos stappen gezet op het vlak van dossiervoering.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.