Zorgboerderij Kruisstraat 5 voor een bijzonder verblijf Neer

Op 13 mei 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) een hertoets uitgevoerd bij Zorgboerderij Kruisstraat 5 voor een bijzonder verblijf (hierna: Zorgboerderij Kruisstraat 5) waarbij is gekeken of de eerder geconstateerde tekortkomingen inmiddels waren opgeheven. Aanleiding voor deze hertoets was het toezicht dat de inspectie in februari 2018 heeft uitgevoerd bij Zorgboerderij Kruisstraat 5. Doel van dit toezicht was om te bepalen of Zorgboerderij Kruisstraat 5 verantwoorde jeugdhulp biedt. Omdat Zorgboerderij Kruisstraat 5 bij dit eerste onderzoek een aantal tekortkomingen liet zien, is hen gevraagd om verbetermaatregelen te nemen en de inspectie hierover te informeren. 

Zorgboerderij Kruisstraat 5 voldeed op het moment van de hertoets aan 30 van de 32 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen voldoen nog niet aan de kwaliteitseisen. Bij vijf verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Voordat het rapport werd vastgesteld, heeft de aanbieder de inspectie laten weten maatregelen getroffen te hebben, zodat wordt voldaan aan alle kwaliteitseisen.

De inspectie heeft geconstateerd dat het verbetertraject dat Zorgboerderij Kruisstraat 5 heeft ingezet na het onderzoek in februari 2018, heeft geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen. Zo worden de uitsluitcriteria beter toegepast, is de opvang kleinschaliger geworden en is een scheiding aangebracht tussen het verblijf waar de jeugdigen verblijven en het verblijf waar de jongvolwassenen verblijven.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorgboerderij Kruisstraat verdergaande verbetermaatregelen neemt om ook de aandachtspunten op te heffen en ervoor te zorgen dat de bereikte verbeteringen blijvend worden geborgd.

De inspectie blijft de ontwikkelingen bij Zorgboerderij Kruisstraat 5 volgen vanuit haar reguliere toezichtrol. 

Voor gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf bieden, gebruikt de inspectie een op maat gesneden toezicht. Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruikt de inspectie een selectie van de verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Zorgboerderij Kruisstraat 5 biedt langdurig verblijf aan jeugdigen met enkelvoudige problematiek zoals hechtingsproblematiek, ADHD en autisme mits er geen sprake is van middelengebruik, zware psychiatrische problematiek of een IQ lager dan 70. Ook biedt de aanbieder dagbesteding en logeeropvang aan jeugdigen en jongvolwassenen.